Седмицата

ПРОМЕНИ В РЕЖИМА НА ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

 В Държавен вестник брой 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИДЗЗО). Законът влиза в сила от 07.08.2012 г.
  Със ЗИДЗЗО са извършени промени в  Закона за здравното осигуряване и Кодекса за застраховане касаещи дейността на доброволното здравно осигуряване в Р. България.
Промените целят отстраняване на несъответствията на нормативната уредба, относно дейността по доброволно здравно осигуряване в България и правото на Европейския съюз в областта на застраховането.
 Съгласно действащата нормативна уредба, преди промените на закона, здравноосигурителните дружества, предлагащи доброволно здравно осигуряване не бяха лицензирани като застрахователи за извършване на застрахователна дейност, каквото е изискването на чл. 6 от Първа директива  на Съвета.
 По-важните промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за застраховането (КЗ) могат да бъдат обобщени в следното:
1. Закон за здравното осигуряване
 Съгласно приетата нова дефиниция в чл. 3 на  закона, доброволното здравно осигуряване е определено като дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори. Дейността по доброволното здравно осигуряване ще се осъществява от лицензирани застрахователни акционерни дружества въз основа на договори за медицинска застраховка, уредени в Кодекса за застраховането.
След промените според закона не са доброволно здравно осигуряване:
• договорите за медицинска застраховка, сключени по повод на пътувания извън територията на Република България;
• дейността на изпълнители на медицинска помощ по договори с физически и юридически лица за извършване на медицински услуги, когато те са с определен вид, обем и цени – сключваното абонаментно обслужване от различните лечебни заведения.
Разпоредбите, регламентиращи дейността на здравноосигурителните дружества се отменят.
Дейността по доброволно здравно осигуряване ще бъде осъществявана от застрахователни акционерни дружества, лицензирани като застрахователи. Минималното изискване е да получат лиценз за застраховка „Заболяване (раздел II т. 2)” или лиценз за застраховки „Злополука (раздел II т. 1) и „Заболяване (раздел II т. 2)” – видове застраховки от приложение № 1 към Кодекса за застраховане (чл. 83, ал. 1 от ЗЗО). Това налага прелицензиране на здравноосигурителните дружества по Кодекса за застраховането в застрахователни акционерни дружества. За да бъдат прелицензирани като застрахователи,  здравноосигурителните фондове трябва да изпълнят изискванията, предвидени в Кодекса за застраховане:
• размерът на капитала, не може да бъде по-малък от 4 600 000 лева, като към датата на подаване на заявление за получаване на лиценз, той трябва да бъде изцяло записан и внесен. Вноските са само парични и не могат да се правят със заемни средства или със средства с недоказан произход.
• изисквания за професионална квалификация, опит и добра репутация на членовете на управителните и контролни органи на дружеството. Всеки член на управителен и контролен орган трябва да отговаря на съответни критерии, определени  в Кодекса и  да получи индивидуален лиценз  от Комисията за финансов надзор   
Въведен е преходен режим, който предвижда в срок до 7 август 2013 г. действащите към настоящия момент здравноосигурителни дружества с издаден лиценз за дейност по доброволно здравно осигуряване по реда на ЗЗО,  да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането. Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, ще са валидни до привеждане на дейността на дружествата в съответствие с Кодекса за застраховането, но не по-късно от 7 август 2013 г. Предвидено е също, договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към 7 август 2012 г., да запазят своето действие до изтичането на техния срок, но не по-късно от 7 август 2013 г. Сключването на нови договори за здравно осигуряване от нелицензирани здравноосигурителни дружества не може да бъдат със срок по-късен от 7 август 2013 г.
  След 7 август 2013 г. здравноосигурителните дружества, които не са получили застрахователен лиценз и не са привели дейността си в съответствие с Кодекса за застраховане, прекратяват дейността си, като са длъжни да прехвърлят портфейла си от неизтекли осигурителни договори на лицензиран застраховател. В случай, че портфейлът не бъде прехвърлен,  здравноосигурителното дружество подлежи на обявяване в несъстоятелност и принудително ликвидиране.
2. Кодекс за застраховането
 Извършиха се промени в характеристиките на някои от видовете застраховки. В раздел I на Приложение № 1 към КЗ, което регламентира видовете застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, бяха извършени промени в Постоянни здравни застраховки и Допълнителна застраховка. С приетите промени отпадна възможността по тези застраховки да се покриват рискове, свързани с възстановяване на медицински разходи и хоспитализация (§ 35 от  ЗИДЗЗО ). С приетите промени на практика се ограничи възможността животозастрахователни дружества, които нямат лиценз за застраховка „Злополука” и застраховка „Заболяване”, по раздел II, да поемат рискове, свързани с медицински разходи и хоспитализация.
 Създаден е нов раздел в Кодекса за застраховане „Здравно (медицинско) застраховане”, включващ уредба на договора за медицинска застраховка и договора за постоянна здравна застраховка.
(а) Договор за медицинска застраховка чл. 222а от Кодекса за застраховането:
Чрез този вид застраховка се реализира доброволното здравно осигуряване, както е предвидено в чл. 82 от ЗЗО. По нея застрахователят:
• има задължение да поеме рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, срещу получаване на застрахователна премия. Важно е да се има предвид, че за да може да поема едновременно рискове произтичащи от злополука и заболяване, той трябва да притежава лиценз за застраховка  „Заболяване (раздел II т. 2)” и лиценз за застраховка „Злополука (раздел II т. 1). Ако притежава само единия лиценз, съответно може да покрива медицински рискове, свързани само със заболяване или само със злополука в зависимост от притежавания лиценз.;
• може да поеме и финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други; както и здравни услуги и стоки, свързани със здравно обслужване на застрахованото лице, включително транспорт, специализирано обгрижване и палиативни грижи.
• може да се покриват рискове, свързани със загуба на доход вследствие заболяване или злополука, като застрахователят се задължава да компенсира чрез еднократни или периодични плащания загубата на доход на застрахованото лице.  
В договора за медицинска застраховка е предвидена възможност за определяне на максималния размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума или като обем и обхват на здравните услуги и стоки, които се предоставят за определен срок. Застрахователят може да възстановява в пари извършени разходи от застрахованото лице или да предоставя съответни услуги и стоки чрез изпълнители, с които е сключил договор (т.н. абонаментно обслужване).
Допуска се договорът да бъде безсрочен, като в този случай застрахователната премия няма да може да се увеличава вследствие на възрастта на застрахованото лице или на влошаване на здравословното му състояние.
(б) С договора за постоянна здравна застраховка,  застрахователят се задължава да извършва регулярни плащания на застрахованото лице за компенсиране загуба на доход вследствие на злополука или заболяване. Обезщетението по постоянна здравна застраховка се изплаща до пълното възстановяване на застрахованото лице, съответно до придобиване на право за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По този вид застраховка вече не може да се покриват рискове, свързани с възстановяване на медицински разходи.
(в) Друга важна промяна в КЗ е свързана с предоставяне на възможност животозастрахователните дружества да получат лиценз за застраховка „Заболяване” (чл. 9 ал. 1 от КЗ). С придобиването на такъв лиценз животозастрахователните дружества получават възможност да поемат рискове, свързани с медицински разходи и хоспитализация и в частност да сключват Договор за медицинска застраховка по чл. 222а от КЗ и по този начин да предоставят услуги по доброволно здравно осигуряване.
По отношение на общозастрахователните дружества изискванията са същите. За да може да поемат рискове свързани с медицински разходи и хоспитализация, те трябва да притежават лиценз за застраховка  „Заболяване (раздел II т. 2)” и лиценз за застраховка „Злополука (раздел II т. 1).
3. Данъчен режим
  Направени са промени в ЗЗО и КЗ за целите на ползване на преференциите.
С тази промяна се указва, че доброволното здравно осигуряване се реализира единствено чрез медицинската застраховка и по този начин медицинската застраховка придобива правата за ползване на данъчни преференции . За сравнение преди промяната на ЗЗО в отменения текст на чл. 82, ал. 4, т 1 от ЗЗО изрично бе посочено, че не се смята за доброволно здравно осигуряване дейността на застрахователите по покриване на рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица по застраховките по приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Този текст е отменен.
Какви са данъчните преференции, които ползва здравното осигуряване:
Не се облагат с данък върху социалните разходи вноските по доброволно здравно осигуряване, респективно премиите по договор за медицинска застраховка по чл. 222 от КЗ в размер до 60 лева месечно за всяко наето лице, когато данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение  публични задължения към момента на извършване на разхода.
Данъчната основа се намалява с направените вноски за доброволно здравно осигуряване в размер до 10% от данъчната основа.
Изплащаните обезщетения за лечение на физическите лица не подлежат на данъчно облагане по ЗДДФЛ.
Във връзка с приетите промени ЗК „УНИКА Живот” АД кандидатства и получи от Комисията за финансов надзор лиценз за застраховка „Заболяване” по раздел II т. 2 и заедно с получения по-рано лиценз за застраховка „Злополука” по раздел II т. 1 притежава пълен лиценз за предоставяне на услуги по доброволно здравно осигуряване. 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close