Самоков

Личните асистенти с договори

Ангажираните по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Опера- тивна програма „Развитие на човешките ресурси” подписаха и получиха допълни- телните споразумения по договорите си за лични асистенти. Проектът стартира още през 210 година и се реализира на няколко етапа. Процедурата е част от третия етап, който стартира декември миналата годи- на. Заявления за участие в програмата се подаваха от 14 до 21 декември. Комисия направи проверка на място на желаещите да ползват услугата „Личен асистент” и след одобрението бяха включени в про- екта. 169 лица в момента ползват тази ус- луга. Толкова е и броят на назначените по програмата. С тях беше сключен договор от 1 февруари до 1 юни. Община Самоков кандидатства за допълнително финансира- не по този проект и беше одобрена. В мо- мента се отпускат допълнителни средства, с които се удължава периода на програмата до 15.01.2014 г. Освен това се увеличава и часовата ставка от 2,40 лв. на 3 лв. По тази причина с всички наети за лични асистенти се сключва допълнителни споразумения за новия срок и новия размер на възнаграж- дението.

 

Утре през целия ден ще бъдат подпис- вани и давани допълнителните споразуме- ния на останалите 2/3 от общия брой на ангажираните по програма „Подкрепа за достоен живот”.

 

Националният осигурителен институт подписа споразумение с Националното сдружение на общините в Република Бъл- гария за предоставяне на информация, от- носно изплащането на пенсии. Актуалните данни от регистъра на НОИ са нужни за оп- ределяне на таксите за предоставяните от Общината социални услуги, включително и по европроекти. Досега таксите за соци- алните услуги се определяха от подадени- те данни от самите пенсионери. С новото споразумение, Общината вече ще може сама да изчислява таксите, на база подаде- ните сведения от НОИ. По този начин ще се избегнат злоупотреби от ползвателите на услуги по прикриване на доходите им

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close