Седмицата

“Борико-2007”АД – Може ли да се предотврати поредното прахосване на обшински имоти?

През 2007г., успоредно с проекта „Супер Боровец” (участието на Община Самоков с близо 2000 дка земя и 24% акции в „Рила – Самоков 2004”АД), Общинският съвет прие няколко решения за съвместно дружество – „Борико-2007”АД, между Общината и „Ел Ем Импекс”ЕООД – дружество, еднолична собственост на Христо Атанасов Ковачки.
Кратката история на „Борико-2007”АД – според Устава на Дружеството Община Самоков пое и изпълни задължението си да апортира („внесе”) в „Борико-2007”АД  недвижими имоти – 687 839 кв.м. земя (21 бр. имота в землището на Самоков – м. „Боричо – 645 825 кв.м.; 3 бр. имоти в к.к. Боровец – имоти около „Езерото” и имот, източно от писта „Червено знаме” – 36 413 кв.м.; имот в гр. Самоков –…
 Старата болница – 5 999 кв.м., ведно със застрените в този имот 5 бр.сгради). С апортирането им (според решението на Софийския окръжен съд от 2007г.) тези имоти станаха  собственост на „Борико-2007”АД. Срещу тези имоти Общината придоби 25% от капитала на новобразуваното дружество. Останалите 75% станаха собственост на „Ел Ем Импекс”ЕООД, като за този мажоритарен дял партньорът на Общината се задължи да направи парични вноски (в общ размер на 25 959 000 лв.) Пак според Устава на Дружеството „Борико-2007”АД има за предмет на дейност: „… туристически и хотелиерски услуги … строителство и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на туристически, спортни и развлекателни комплекси и инфраструктура към тях…”

(Извадка от Кадастъра показва нагледно къде са разположени посочените имоти)

ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД УРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – в началото на 2012г., на заседание на Общински съвет, както и с писмо до кмета на Община Самоков, групата съветници „Самоковци за Самоков” изиска  да бъде направен ОСНОВЕН АНАЛИЗ И РЕВИЗИЯ НА ПРОЕКТА „БОРИКО-2007” И УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА САМОКОВ В НЕГО – оценка на актуалното състояние на проекта, правата и задълженията, както на Община Самоков, така и на партньорите в Дружеството; да бъде представена информация относно текущата работа на Дружеството; да бъдат предложени конкретни решения за управлението и/или разпореждането с притежаваните от Община Самоков активи в Дружеството.

Няколко месеца по-късно темата „БОРИКО-2007”АД е поставена на дневен ред – с Докладна записка от Кмета на Община Самоков до Председателя на Общински съвет – Самоков, е представена информация за „Борико-2007”АД, както и становище за междувременно направеното предложение на акционера „Ел Ем Импекс”ЕООД (относно приемане на нов акционер).

Какво става ясно (и какво не) от предоставената информация, както и от наличието на публична такава:

1. Община Самоков е изпълнила в срок и в пълен обем своите задължения, предвидени в Устава на Дружеството – апортирала е недвижими имоти на стойност (по оценка на вещи лица)  – 8 653 000 лв.
2. Другият акционер – „Ел Ем Импекс”ЕООД, е внесъл (в сметка на Дружеството в „Общинска банка”АД), срещу записаните акции, суми в общ размер на 20 520 750 лв.
3. НЕ Е ВНЕСЕН КАПИТАЛ от страна на „Ел Ем Импекс”ЕООД в размер на 5 438 250лв; Според наличната публична информация вноските по вписаното увеличение на капитала на „Борико-2007”АД е следвало да бъдат направени от „Ел Ем Импекс”ЕООД до края на 2008г.
4. Няма данни орган на „Борико-2007”АД да е поканил акционера „Ел Ем Импекс”ЕООД да направи дължимите вноски; няма данни да е изискано от акционера „Ел Ем Импекс”ЕООД плащане на предвидената от закона и Устава на Дружеството лихва за забава на вноските. За периода от края на 2008г. до момента лихвата за невнесените от „Ел Ем Импекс”ЕООД вноски трябва да е ок. 2,2 млн. лв.
5. Няма информация относно наличието или РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ в пари (20 520 750лв.) и начислените лихви за периода от внасянето на капитала до сега (ясно е само, че внесеният капитал не е в наличност – не е в банковите сметки на Дружеството).
В Счетоводния баланс на Дружеството към 31.12.2011г. сума в размер на 19 258 хил.лв е посочена като „…други заеми…”. Няма данни на кого, за какъв период и при какви условия (предмет, лихва, обезпечение) са предоставени тези заеми, какви са начислените лихви за периода на заема и получени ли са, с разпореждане на кого са отпуснати тези заеми, има ли решение на Общото събрание на акционе-рите, взето по предвидения в Устава ред, за разпореждане с тези активи. За периода от внасянето на капитала (от края на 2007г. до м.10.2008г.) до момента, при отпускане на заем по пазарна лихва (8%) натрупаните средства от лихви от предоставения заем би трябвало да са ок. 6,6 млн. лв.
6.Няма данни за: проведени редовни и/или извънредни общи събрания на акционерите; участието на Община Самоков в тези общи събрания; взети решения; няма данни за редовно приемане от Общото събрание на акционерите на който и да е от годишните финансови отчети (за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.). Няма данни за назначаване от Общото събрание на регистрирани одитори за проверка и заверка на посочените годишни финансови отчети.Няма данни посочените годишни финансови отчети да са проверени и заверени от регистрирани одитори, да са разгледани и одобрени от Съвета на директорите. Нито един от Годишните финансови отчети, както и нито един от Годишните доклади за дейността на Дружеството не са публикувани по предвидения от закона ред. Няма данни за проведени заседания на Съвета на директорите и за участието на представителя на Община Самоков в тях, както и за взети от СД решения.

От представената информация, както и от публичните данни за дружеството, може да се направи единствено извод, че „БОРИКО – 2007”АД Е ДРУЖЕСТВО БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ, без конкретна програма и дългосрочна стратегия за развитието си, с неизцяло внесен капитал (със забава от страна на акционера „Ел Ем Импекс”ЕООД повече от 4 години), като липсва яснота и по отношение внесения от страна на „Ел Ем Импекс”ЕООД паричен капитал в размер на 20520,75 хил.лв.


Към момента, 5 години след „стартирането на съвместния проект” е очевидно, че сме все още на стартова позиция: Общината е внесла (и загубила собствеността на)  700 дка земи срещу 25% от акциите на (неработещо) акционерно дружество, в което мажоритарен собственик е друг. „Партньорът” на Общината е внесъл част от своя дял – 20 млн лв., в пари, но парите не са в наличност, „дадени са в заем”. Няма инвестиции, няма строителство, няма и дивидент за Общината.През м. юли, 2012г. акционерът „Ел Ем Импекс”ЕООД е поискал от Общинския съвет да разгледа, обсъди и приеме възможността в съвместното акционерно дружество да бъде приет нов акционер – „Лендитур”ЕООД, на мястото на „Ел Ем Импекс”ЕООД (… Да се прехвърлят всички записани акции от „Ел Ем Импекс”ЕООД от капитала на „Борико-2007”АД на „Лендитур”ЕООД, като внасянето на номиналната стойност на записаните, но неизплатени акции от „Ел Ем Импекс”ЕООД ще бъде извършено от страна на „Лендитур”ЕООД по сметка на „Борико-2007”АД, разсрочено на 12 равни вноски, всяка в размер на 453 187,50, за период от 12 месеца….). Няма конкретни аргументи за това, нито представяне или информация за потенциалния нов мажоритарен акционер.
Наличната публична информация относно „Лендитур”ЕООД, е че това е дружество с едноличен собственик на капитала Кристина Атанасова Славчева, с капитал в размер на 5 хил.лв. Според последния публикуван годишен финансов отчет (за 2011г.) „Лендитур”ЕООД е с финансов резултат – загуба за 2011г. в размер на 225 хил.лв, с  непокрита загуба от минали години в размер на 2 110 хил.лв., с други задължения в размер на 4250 хил.лв.

Няма представени гаранции, че предлагания потенциален акционер „Лендитур”ЕООД ще може да изплати предвидените вноски за записания капитал, както и ЩЕ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ЦЕЛИТЕ НА СЪЗДАДЕНОТО  С ПАРТНЬОРА – ОБЩИНА САМОКОВ, СЪВМЕСТНО ДРУЖЕСТВО „БОРИКО – 2007”АД.

    Така направеното предложение е немотивирано, необосновано И НЕ ОТЧИТА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПРАВНО И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „БОРИКО-2007”АД и съвместния проект на Община Самоков и „Ел Ем Импекс”ЕООД. Въпреки липсата на каквато и да е дейност на „Борико-2007”АД и нарушаването на редица разпоредби на закона и Устава на Дружеството, въпреки забавата при внасянето на част от записания капитал от страна на другия акционер – „Ел Ем Импекс”ЕООД с близо 4 години, въпреки липсата на яснота относно наличноста/разпореждането с внесения от „Ел Ем Импекс”ЕООД капитал (в размер на над 20 млн.лв.), въпреки липсата на каквато и да е полза за Община Самоков от апортирането на близо 700 хил.кв.м. земя и участието й в съвместното дружество, СЕ ПРЕДЛАГА ЯВНО НЕИЗГОДНО ЗА ОБЩИНА САМОКОВ И „БОРИКО-2007”АД РЕШЕНИЕ:
– „Борико-2007”АД се лишава от възможността да търси предвидените от закона отговорности за невнасянето/забавеното внасяне на дължимите вноски от капитала на Дружеството, като е предвидено и ново разсрочване – за нови 12 месеца.
– Решение по никакъв начин не засяга и въпросите относно вече внесения паричен капитал, разпореждането с него и евентуалните ползи/лихви за „Борико-2007”АД (респ. – възможностите за разпределяне на дивидент за Община Самоков) от заемането му.
– Решението по никакъв начин не засяга и въпросите, свързани с: бъдещото развитие на съвместното дружество; ангажиментите на потенциалния мажоритарен собственик – „Лендитур”ЕООД, за развитие на съвместния проект – размер на инвестициите, етапи, срокове и гаранции за извършването им, ПОЛЗИТЕ ЗА ОБЩИНА САМОКОВ И ЖИТЕЛИТЕ Й.

     МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ПОРЕДНОТО ПРАХОСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ?

    След близо 5 години бездействие, безучастие и липсата на каквито и да е мерки за защита на общинската собственост, въпреки ограничените до минимум правни възможности, е КРАЙНО ВРЕМЕ сегашният ОБЩИНСКИ СЪВЕТ и КМЕТЪТ да приемат конкретни, адекватни и правилни решения:
    1. Явно неизгодното предложение на „Ел Ем Импекс”ЕООД трябва да бъде отхвърлено от Общинския съвет.
2. Общинският съвет да възложи на Кмета на Община Самоков, както и на представителя на Община Самоков в Съвета на директорите на „Борико-2007”АД, да предприемат предвидените в Търговския закон действия относно невнесения капитал от акционера „Ел Ем Импекс”ЕООД – да се изиска внасянето му в предвидения от закона срок, като в противен случай акционерът „Ел Ем Импекс”ЕООД да бъде изключен.
3. Кметът на Община Самоков, както и представителят на Община Самоков в Съвета на директорите на „Борико-2007”АД, да предприемат действия за търсене спрямо „Ел Ем Импекс”ЕООД  на лихвите за забава.
4. Да се проучат подробно и експертно възможностите за възстановяване собствеността върху недвижимите имоти, апортирани в капитала на „Борико-2007”АД.

5. Да се направи независим експертен правно-икономически анализ на „Борико-2007”АД и вземаните във връзка с Дружеството решения.

САМОКОВЦИ ЗА САМОКОВ

Related Articles

One Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close