Политика

Без увеличение на парите за издръжка от държавата

Няма увеличение на стандар- тите за издръжка на дейностите в община Самоков, ангажимент на държавата, за 2014 г.

 

С решение на служебното правител- ство са приети стандартите за издръжка на дейностите, ангажимент на държавата в общините. Въпреки настояването от страна на общините за увеличение на средства- та, подобно не е предвидено. Запазва се непроменена издръжката на училищата, детските градини, центъра за социална ре- хабилитация и интеграция, музея и читали- щата. Единствената промяна е в сферата на здравеопазването за подготвителните гру- пи в училищата и детските градини, като медицинското обслужване се увеличава от 14 на 17 лв. годишно за ученик. За детските градини и яслите не се предвижда такова увеличение.

 

Има известно увеличение в средствата за предотвратяване или овладяване на бед- ствия, пожари или извънредни ситуации и за отстраняване на последствията от тях. За община Самоков са отпуснати средства в размер на 53 110 лв. за обучение, екипиров- ка и застраховки на 35 доброволци. Тези средства са крайно недостатъчни, тъй като Общината полага усилия ежегодно да се почистват речните корита по селата, да се прокарват минерализовани ивици за опаз- ване на горския фонд от пожари. А сумата покрива едва 5 дни работа на специализи- рана техника. През 2013 общината отпусна 20 хил. лв. собствени средства за обезпеча- ване на тези дейности.

 

С около 2,5 % е предвиденото увеличе- ние на издръжката на 1 домуващ в Домове- те за стари хора в Самоков и Ковачевци или в цифри около 148 лв. за цялата година, ко- ето е крайно недостатъчно за покриване на разходите по хранене и отопление, предвид завишените цени и на двете.

 

На база определените стандарти, общи- на Самоков ще изготви бюджета за 2014 година. В параграфите, където средствата няма да достигат ще бъде дофинансирано, ако има налични средства в бюджета.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close