Регионални

123 деца от Самоков, подлежащи на задължително образование не са записани в детски градини

В края на миналата седмица приключи работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Готови са и протоколите с резултатите от проверките. Проверките се извършват на основание решението на Правителството за създаване на механизма. Целта е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни. Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора бяха заложени в механизма и включват създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система.

В община Самоков са сформирани 10 екипа за обхват на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които имат адресна регистрация на територията на общината. По данни на ГРАО общият им брой е 4 784. Общият брой на определените за посещение деца и ученици е 808, от тях навършилите 16 години, т.е. оставащи извън системата за задължително образование са 407. За периода на проверките са посетени 401 адреса. От общия брой ученици, определени за посещение 294 са незаписани, като от тях 55 са навършили 16 години, останалите са посетени. През 2016 общия брой на незаписаните деца е 25 – от тях 4 са навършили 16 години. Преди 2016 общия брой на отпадналите е 471, от тях 345 са навършилите 16 години. В резултат на обхода е установено, че най-много са децата необхванати в предучилищното обучение – 123, които подлежат на задължително образование и не са записани в детски градини. 61 деца от определените за проверка не са открити на посочения адрес, 188 са напуснали града, 11 са незаписани по здравословни причини. При 9 от посетените деца, родителите посочват социални причини или отказват децата им да бъдат записани. 9 не са записани поради промяна в семейното положение. Протоколите от проверките са изпратени и качени на секцията, определена за целта на сайта на министерство на образованието.

Във връзка с приетия механизъм и резултатите от работата на екипите предстои оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и засилване на санкционния механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Предвижда се създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close