Седмицата

С над 14 000 дка са се увеличили горите на територията на Национален парк „Рила“

053_003_Nacionalen_park_Rila.jpgНастоящите режими и норми функционират по правилен начин и е постигната устойчивост на еко системите и местообитанията

Пресцентър Национален парк „Рила”

Неправителствени организации, общини и представители на бизнеса обсъждат детайлно предложенията за промени по актуализацията на Плана за управление на НП „Рила“. Предложението за актуализирания документ ще бъде публикувано на интернет сайта на проекта www.pu-rila.info и поставено на обществено обсъждане през четвъртата седмица на месец септември.

 

Към момента екипът на ДЗЗД „Рила консултанти“, изпълнителите на проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание“, констатира че със сега действащия план за управление на парка, както и с работата на дирекцията на НП „Рила“, е постигната устойчивост на еко системите и местообитанията, опазване и увеличаване на био разнообразието, както и откриването на нови местообитания. Това доказва, че настоящите режими и норми функционират по правилен начин. Изводът на експертите на ДЗЗД „Рила консултанти“ от проведените теренни проучвания е, че горите на територията на парка се увеличават с над 14 хил. дка, основно бял бор, смърч и бяла мура, а новите формации от клек с над 16 хил. дка. От общо 45 653 ха горски територии увеличението на залесените площи е с над 3 000 ха, а запасите на дървесина в горите към настоящия момент е 10 млн. куб. м. Над 160 експерти на изпълнителя на проекта са били ангажирани с обхождане на терените в различните паркови участъци. Като част от дейностите по проекта за изготвяне на актуализиран План за управление, който ще действа в идните 10 години, са заложени 15 фотокапана, който експертите преместват на различни локации, според предварително направен график, така че да бъдат регистрирани максимален брой видове. Така например към момента са заснети дива коза, мечка, сърна, лисица, язовец, белка.

 

На база направени анализи от теренни проучвания на работна среща по проекта в Благоевград бе предложено обособяване на нови зони с ограничено човешко въздействие (ОЧВ), защото е регистрирано натрупване на консервационно значими видове растения, бозайници, безгръбначни, птици и хабитати. Същевременно, в района западно от резерват „Ибър“ данните не показват струпване на консервационно значими видове и за това предложението е тази зона да бъде извадена от ОЧВ.

 

Формулирани са 28 забрани, норми и условия, общовалидни за територията на НП „Рила“, които да залегнат в актуализирания План за управление, съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за защитени територии.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close