ОбществоРегионални

Съдът застана зад гражданите на Самоков

Ще се изчислява ли по нов начин такса смет?

Анелия Балабанова

Има изгледи една явна несправедливост, трупана във времето да бъде отстранена. Надежда затова дава решение на Административен съд- София област във връзка с дело, образувано по жалба на група интелектуалци от Самоков – Илия Масларски, Константин Панев, Анжелино Димитров, Димитър Стойчев и Христо Рътаров. С нея са оспорени текстове от Наредба №12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самоков – чл.17 ал.1 т.1 и чл.18 ал.1. Съображенията, които жалбоподателите излагат са свързани с незаконосъобразност и противоречие с нормативен акт от по-висока степен. Отново на преден план излиза въпросът кой е по-справедливият начин за определяне на такса битови отпадъци – пропорционално на данъчната оценка или на база брой жители, съответно в зависимост от количеството генериран отпадък. Законът е категоричен в това отношение. Съгласно императивната разпоредба на чл.67, ал.1 от ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството  на битовите отпадъци. По силата на ал.2, когато то не може да се установи, се определя на ползвател или пропорционално върху основа, зададена от Общинския съвет. Изводът, който най-общо може да се направи е, че за да се прибегне към втория вариант, трябва да е налице невъзможност да се случи първия. В конкретния случай от събраните доказателства не е установено подобно фактическо основание. През годините многократно са излагани доводи, че именно методът на брой жители в определен имот и количеството отпадък, който те генерират е по-справедлив като начин за изчисляване на дължимата такса. Вече има реална възможност това да се случи. Зависи какво ще бъде окончателното решение на съда, тъй като в предвидения 14-дневен срок вече постановеното ще се обжалва от страна на ОбС-Самоков.  Важно е да се отбележи, че става въпрос за решение №1099  от 15.12.2005 г., с което въпросната наредба е приета. Това е било при съвсем друг състав от общински съветници. Така или иначе във времето не са предприемани действия и опити тази несправедливост да бъде отстранена. Факт е, че на други места в страната като Сливен и Перник това вече е направено. Една от причините в Самоков това да не се случи, вероятно е свързана с  постъпленията към общинската хазна.  Важно е, че все пак има брошури, които да ни информират надлежно за какво се изразходват средствата. За уязвимите моменти, свързани с отпадъците и начинът, по който се изчислява такса смет алармира и Георги Хаджийски в поредица материали от началото на годината. Към днешна дата така стоят нещата – АС-София област отменя чл.17, ал.1, т.1 от Наредба 12 като незаконосъобразна и отхвърля оспорването на чл. 18, ал.1 от същия документ, регламентиращ заплащането на таксата, което става на две вноски /до 30 юни и до 31 октомври/ като неоснователно. Все пак гражданското мнение беше чуто, обобщиха Илия Масларски, Константин Панев, Анжелино Димитров, Димитър Стойчев и Христо Рътаров.

В очакване сме на окончателната развръзка, а също и на някои отговори. Ако окончателното съдебно решение е идентично с вече постановеното ще трябва ли да бъдат връщани със стара дата надвзети суми и също ще понесе ли някой отговорност във връзка с казуса.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close