Личности

СТОП на насилието и агресията в училище с „Приятелите на Зипи”

Anna MilanovaСамоков 365

Анна Миланова е дългогодишен психолог и психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус“, основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Тя е и национален координатор на програмата „Приятелите на Зипи” за България, която цели да разшири предоставяните в общността услуги за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи деца. Тази образователна програма адресира един от проблемите на българското образование, а именно, че то е фокусирано върху постигането на академични знания и пренебрегва придобиването на социални умения като ефективно общуване, разрешаване на конфликти, създаване и запазване на здравословни взаимоотношения. Ето какво споделя тя за читателите на „Самоков 365”.

 Г-жо Миланова, може ли да споделите накратко каква е спецификата на образователната програма „Приятелите на Зипи“ и какви се целите и?

„Приятелите на Зипи” е училищна програма с доказана ефективност в превенцията на насилието и агресията в училище.  Тя се провежда в 27 страни в света и стотици хиляди деца от Европа, Азия, Северна и Южна Америка са я преминали. Обширни изследвания, направени във всички държави, в които се провежда програмата, показват подобрения в сътрудничеството, отстояването на позиция, самоконтрола, намаляване на проблемно поведение и позитивен ефект върху академичните постижения в училище. Чрез разказите, упражненията и игрите от програмата децата се учат как да общуват помежду си и да решават проблеми, използвайки конструктивни стратегии за справяне.

Пилотното стартиране на програмата в България се осъществява от Фондация „Асоциация Анимус” чрез проекта „Приятелите на Зипи”- Бъдещите граждани на България, финансиран по програма за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014. Проектът е първа крачка по посока въвеждането на програмата в по-широк кръг от училища и детски градини. До момента опитът ни показва, че прилагането й в условията на българските детски градини и училища не се различава от този в световен план.

 

Какви са таргет групите, към които е насочена?

 

Програмата дава ново решение на неадресираната нужда от ранна интервенция за справяне с агресивно, девиантно или предизвикателно поведение в училище и помага за разрешаване на актуални проблеми на уязвими деца, без да ги категоризира по социално положение, етнически/религиозен произход, или друг признак.

 

„Приятелите на Зипи” е  програма, която помага на децата още в ранна възраст да изградят умения за справяне, така че да могат по-успешно да преодоляват житейските кризи и трудности в различните етапи от живота си. Тя е подходяща за деца на възраст от 5-7 г. и е насочена към всички деца, независимо от техния етнически произход или социален статус.

 

В кои сфери от живота на едно дете трябва да повлияе?

Чрез програмата децата се научават на повече позитивни стратегии за справяне в широк кръг ситуации, като например: да говорят с приятели, да разсъждават върху проблем, да казват истината, да се извиняват, да запазват спокойствие и др. Съответно употребата на неработещи стратегии   като ядосване, гризане на нокти, крещене и др. намалява. Затова може да се каже, че влиянието на програмата е във всички сфери на живота.

 

Има ли проблеми, които са засегнати с приоритет и им е отделено повече внимание?

 

Програмата се фокусира върху универсални теми – базисните човешки емоции, общуването и разрешаването на конфликти, близостта с другите, загубата и промяната в живота. Тя е разделена на 6 модула, общо 24 урока за цялата учебна година, които са посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени и загуби, включително смъртта. Ценна е философията на програмата, че всички деца срещат в живота си трудности, но за колкото повече решения могат да помислят при решаването на проблемите, толкова е по-голяма вероятността да се справят с тях. Деца, които в ранна възраст са научили, че има различни начини за справяне с трудни ситуации, трайно прилагат тези умения през целия си живот, вкл. като възрастни.

 

В кои градове се разпространява програмата и какъв е планът за нейното бъдещо разпространяване в страната?

 

В рамките на проекта „Приятелите на Зипи” – Бъдещите граждани на България програмата стартира в 14 паралелки от общо десет училища и детски градини на територията на гр. София.

Сега предстои да обявим нов прием за обучение на специалисти от училища и детски градини за учебната 2015-2016г., което ще се проведе есента.

 

Могат ли да заявят желание за участие училища от цялата страна и каква е процедурата?

 

През следващата учебна година ще може да се включат професионалисти от училища и детски градини от цялата страна. Всяко едно учебно заведение при желание и наличен ресурс може да заяви участие, като попълни формуляр заявление за включване в обучение, който е качен на сайта на програмата www.priatelitenazippy.com.

 

През каква подготовка е необходимо да преминат преподавателите?

 

Обучението за прилагане на „Приятелите на Зипи“  е в рамките на два дни, в които учителите се запознават с методиката на програмата и получават комплект учебни материали, които включват наръчник за учители, комплект материали за децата и книжка за родителя. Обучението завършва с получаването на сертификат, които  дава право за работа с програмата.

 

Каква е ролята на родителите?

 

Дейностите за родители им помагат да получат по-дълбоко разбиране за връзката между нежелани поведения на децата и преживяванията им във вътрешния им свят, както и за необходимостта техните емоции и фрустрации да бъдат валидизирани от възрастните. Включването на родителите в програмата ги прави част от цялостния процес на отглеждане и образоване на детето.

 

Какви са впечатленията ви за постигнатите резултати до момента?

 

За училищната среда ползите са в посока на подобряване на социалния климат в класната стая и развиване на атмосфера на толерантност към различията, взаимопомощ и дух на приобщаване. Учителите споделят, че децата по-спокойно разрешават конфликти помежду си, използвайки опита и преживяванията, придобити по време на часовете. Прави впечатление също така, че децата, които обичайно са по-тихи, не вдигат ръка, в часовете по Зипи стават по-активни, добиват самочувствие и търсят изява. Почти всички учители споделят, че правилата от програмата са внесли стабилна структура и се използват от децата и във времето извън часа Зипи. Децата започват да се ангажират и в свободното си време, мислейки върху отношенията и другите и поведението на отсрещния.

 

 

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close