Интервю

Светослав Малинов, член на Европейския парламент, избра учениците на СОУ „Отец Паисий” – град Самоков да дискутират актуални теми от европейското гражданско образование.

Срещата откри директорът Л. Минкова като акцентира, че стратегическите цели на училището съответстват на целта на посещението на гостите от евро парламента, и че дискусията има за цел да популяризира Европейския съюз и по-специално дейността на Европейския парламент сред ученическата аудитория. Като университетски преподавател и настоящ член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент Светослав Малинов грабна вниманието на заинтересованата аудитория в  СОУ „Отец Паисий” – град Самоков с думите:“Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането му, а чрез правата и свободите, които той осигурява на младите хора”. С посещението му в СОУ „Отец Паисий” стартира инициативата „Европейско междучасие” за 2016 година http://www.mezhduchasie.eu/ . Инициативата се реализира чрез презентация с фокус върху възможностите на учениците като европейски граждани, както и чрез свободна дискусия с младежите

Беше ли полезна срещата от гледна точка на образованието на вашите ученици г-жо Минкова?

Учениците ни са убедени в правото им на образование и учене през целия живот, но разговорът с г-н Малинов им показа нови възможности за образование по програма „Еразъм +” и ги мотивира за успешна личностна и професионална реализация, и активен граждански живот в съвременните общности. Екипът му очерта възможностите за мобилност и признаване на придобитото образование в европейски учебни заведения. Всичко това породи последващи дискусии за влизащата в сила от новата учебна година национална квалификационна рамка, която се разработва въз основа на Европейската и съдържа компетентностите от ученето по нива по чужд език в съответствие с етапите и степените на образование. Изключителен интерес предизвика възможността един ученик от СОУ „Отец Паисий” чрез участието си в конкурса „Европейско междучасие” през пролетта на 2017 г. да бъде един от учениците, които ще посетят Европейския парламент и ще имат възможността да видят на живо европейските институции в гр. Брюксел. Г-н Малинов успя да мотивира учениците да участват в международното съзтезание „Евроскола”, както и да се включат в националния конкурс „Моето мечтано училище”. Разговорът допринесе и за по-добро опознаване на европейските и световни културни ценности.

Г-жо Минкова, знаем, че в училището вече е включено гражданското образование като основно тематично направление в организацията на учебния процес, има ли връзка с това днешната среща с евро депутата  Светослав Малинов?

„Европейско междучасие е в подкрепа на позицията, че гражданското образование трябва да стане задължителна дисциплина в средните училища в България. Подобен предмет може да задълбочи познанията на младежите за работата и взаимодействието на институциите, за нормотворчеството  и прилагането на законите, както и за мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Задължителният час по „гражданско общество“ ще допринесе за по-добра индивидуална подготовка и способността на младите хора да правят информиран избор в своето ежедневие”. Лекцията и активната дискусия, породена от нея безспорно бяха начин от извора да развиваме у учениците ни компетентност за разбиране на глобалните процеси и техните взаимовръзки, както и разбирането и прилагането на принципите, правилата, отговорностите и правата, произтичащи от членството ни в ЕС. В часовете по гражданско образование училищният екип цели придобиване на компетенции за разбиране и прилагане на принципите за правовата държава и демокрацията, както и за човешките права и свободи, а акцентите в лекцията на г-н Малинов допринесоха в голяма степен за това.

 

На срещата евродепутатът дискутира въпросите за историческите причини довели до създаването на ЕС, организацията и принципите на функциониране на европейския парламент и ползите на България от членството и́. Кое впечатли най-силно учениците?

Гостът ни, припомняйки символите на Европейския съюз, с изключително внимание коментира мотото на съюза „единство е многообразието”, като подчерта разбирането му за толерантност, зачитане на суверенитета и уважение към правата на гражданите, а не като създаване на „еднообразие”. Най-силно впечатление у учениците оставиха аргументираните му отговори относно критериите за присъединяването на нови държави-членки и по-специално за Македония и Турция. Интерес породи също и темата за мерките на ЕС за борба с изменението на климата и по-конкретно за огромната разлика в качеството на питейната вода в България  в сравнение с други европейски държави.

Защо  се включихте в инициативата?

Европейският съюз предлага много възможности за младите хора, които те често не познават или пропускат. Инициативата „Европейско междучасие“ има за цел да запълни именно този пропуск и да запознае младежите от нашето училище с техните права и възможности, които имат като граждани на ЕС.

□  Дискусията приключи с атрактивна обратна връзка чрез малка викторина за Европейския съюз, в която учениците успешно отговаряха на въпроси за държавите-членки, за официалните езици в съюза, за лицата на основните институции и други. Двама от най-активните участници във викторината – Бетина Кичукова и Вяра Петрова от XI а клас получиха специални подаръци от екипа на г-н С.Малинов, а за обогатяване на училищната библиотека бяха предоставени специално разработени учебни помагала за качественото познаване на Европейския съюз и юбилейни вестници, посветени на деня на Европа – 9 май. Ще бъдат ли полезни предоставените дидактически материали за учениците?

Ползата ще измерваме с резултатите от обучението и участието в конкурсите. Считам че особена полза в часовете по гражданско образование ще има от младежките познавателни списания „Европа”, в които придобиването на знания и умения за основните понятия в организацията на съюза, за  ежедневието в Европа, както и за теорията на демокрацията, се придобиват чрез занимателни интервюта от връстници на учениците ни и интересни анкети, викторини и тестове. Преподавателите ще могат да използват в уроците си помагалото „Пътеводител за европейските институции”, а за по-малките ще бъде много интересна познавателната книжка „Да опознаем Европа”. Учебното помагало „Аз съм гражданин на Европейския съюз” е насочено предимно към учителите и повишаване на професионалната им квалификация. И учителите и учениците споделят удоволетворение от включването в инициативата, което е предпоставка за по-добър интерактивен контакт между тях по време на учебните часове.

Интервюто взе Христо Христов.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close