Интервю

Повече пари в Бюджет 2015

SiaОбщината с готов проектобюджет за 30 милиона

Ще бъдат изградени дневен център за възрастни и клуб на пенсионера във „Възраждане”

Анелия Балабанова

Първото сериозно изпитание за новия зам.-кмет, отговарящ за финансите на Община Самоков – Сия Шехтанова ще бъде съставянето на бюджета за следващата година. Рутинна, но същевременно доста отговорна задача. Причината е, че правилното разпределение и планирането на средствата ще даде насоката за развитието на града през дните и месеците на предстоящата предизборна година. Размерът на приходите и разходите е значително завишен в сравнение с досегашните разчети. На какво се дължи това? За какво ще има пари и за какво не? Ще бъде ли усетено това и в каква степен от гражданите на общината? Все важни въпроси на които потърсихме отговор от финансист номер едно на Община Самоков

Г-жо Шехтанова, какви са параметрите на бюджет 2015?

Проектобюджетът за 2015 г., който предлагаме е в размер на 30 млн. 234 763 лв. Той е завишен с 13% в сравнение с финансовия план, утвърден за 2014 г. Предвиждаме увеличение или запазване на средствата във всяка една от дейностите, които общинският бюджет подкрепя.

Откъде ще дойде това увеличение?

Има завишение в средствата, които община Самоков ще получи от държавния бюджет, отпуснати с решение 633 на Министерския съвет. Между 2 и 4% е завишението на парите за дейности, издържани директно от държавния бюджет. По отношение на местните дейности предвиждаме запазване на данъчната тежест и размера на приходите от местните данъци, т.е няма да има увеличение на данъчните ставки. Около 2 млн. 870  хиляди са средствата, които набираме по това перо през последните три години така, че залагаме същата сума и за 2015 г. Предвиждаме увеличение на средствата с 2 млн. лв. в частта приходи от заеми във връзка със средствата, които възнамеряваме да ползваме за реализирането на проекта за изграждане на крайречна зона.

Кои ще бъдат основните приоритетни области за финансиране?

С общо 31 % от всички средства в общинския бюджет ще бъде подсигурено образованието през 2015 г. Това са парите за училищата и детските градини, където се насочват 8 млн. 407 хил. от държавните средства и близо 1 млн. 950 хил. от общинските средства за издръжка на детските градини. Следващото по размер перо в общинския бюджет е за строителство, ремонти и поддържане на общинската собственост – сгради и улична мрежа. По това направление за 2015 г. предвиждаме да се инвестират 5 млн. 430 660 лв., което е 18% от всички средства в общинския бюджет. Друг сериозен приоритет е реализирането на два проекта по оперативните програми със средства от Европейския съюз. Общо 15 млн. 490 950 лв. са очакваните средства за реализиране реконструкцията и доизграждането на ВиК в к.к. Боровец и изграждането на депо за твърди битови отпадъци. Тези 15 млн. са извън 30-те милиона, които оформят рамката на проектобюджета за 2015 г. В останалите дейности на Общината предвиждаме същите, дори леко завишени до 2 % средства, каквито са били и през 2014. Около 5% от целия общински бюджет е за социални дейности – домовете за стари хора, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера като в изпълнение на тази дейност ще насочим усилията си и финансови ресурси към изграждането на нов дневен център за възрастни хора в четвърти квартал и създаване на клуб на пенсионера във „Възраждане”.

В областта на спорта и на културата също са заложени значителни средства като инвестиции. Общо 6.8% са заделени за издръжка на спортната зала, за подпомагане дейността на спортните клубове, за финансиране на читалищата, културния календар на Общината и дейността на Младежкия дом.

През тази година се очаква да заработи новият програмен прозорец на европейските проекти. Имате ли идеи в кои насоки Общината ще кандидатства?

Трите големи проекта, по които работи Общината включително реконструкцията на Болницата са проекти по изминалия програмен период и ще бъдат завършени през 2015 г. За съжаление все още няма утвърдени наредби за това, как ще работят оперативните програми през новия програмен период. В тази връзка залагаме средства, около 3% от общинския бюджет за проектиране. Така при стартиране на програмите и осигуряване на възможност за кандидатстване ще имаме готови проекти, по които да търсим финансиране при стартиране на програмите.

Капиталовият списък за следващата година изготвен ли е и на каква стойност ще бъде той?

Капиталовият списък е все още в проект като очакваме предложения от гражданите и от общинските съветници. За 2015 г. предвижда инвестиции в размер на 20 млн. 086 хил. 646 лв. Поименният списък на обектите за строителство и основен ремонт е публикуван на интернет страницата на Общината, за да може да бъде коментиран. В тези средства е включена и очакваната целева субсидия от държавния бюджет около 650 хил. лв. 3 млн. и 600 хил. лв. са средствата, които Общината събира от данъци и такси и инвестира в строителство. 15 млн 500 хиляди са средствата от Европейския съюз и 350 хил. лв. са средства, които ще бъдат насочени към ремонт на училища, закупуване на нова компютърна техника и ремонтни дейности в Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

В момента говорим за проектобюджет. Къде очаквате да има корекции във връзка с мнения и предложения на граждани и общински съветници?

Ние сме отворени за предложения и коментари. Обикновено най-голям интерес за гражданите и неправителствените организации предизвикват списъкът за капиталови разходи и културната програма. Постарали сме се и в двете направления да намерят отражение голяма част от исканията, с които сме се сблъскали през годината. И този път, в случай, че има обосновани искания и предложения ще направим възможното да се съобразим с тях.

Какво планирате за селата като средства и дейности?

От една страна е издръжката на кметствата, което включва заплати и консумативи за тяхната дейност. От друга страна в тези от кметствата, в които през 2013 и 2014 не беше извършен текущ ремонт на сградите, предвиждаме да бъде извършен такъв през 2015 г. Продължаваме с проектирането на водопроводните и канализационни системи в големите села от общината. Предвиждаме през 2015 г. да завърши проектирането на водоснабдяването и канализацията в Говедарци, Маджаре и Мала църква и да започне проектиране на ВиК системата в Марица и Радуил. Имаме предложения в списъка за капиталови разходи и за външни и вътрешни водопроводи в част от селата, които могат да се проследят в публикувания на сайта на Общината списък за капиталови разходи на сайта. Заложени са средства и за ремонт на тротоари. Около 260 хил. лв. са предвидени  за ремонт на пътищата, които са към Продановци-Райово, Ковачевци-Ярлово, Драгушиново-Злокучене, Рельово-Белчин бани, в района на Говедарци и Мала църква, около Широки дол, Горни и Долни окол, от Долна баня към Гуцал, между Рельово и Алино и между Ново село и Шипочан.

Кога очаквате да стане окончателно готов бюджетът и кога ще бъде внесен за гласуване от Общинския съвет? 

Бюджетът на община Самоков е обвързан с държавния бюджет. По закон срокът е 20 работни дни след приемане на закона за държавния бюджет. Все още не е публикуван законопроектът за държавния бюджет. В момента, в който Народното събрание приеме закона за държавния бюджет и той бъде обнародван, кметът трябва да внесе окончателния проект на бюджета за гласуване от общинските съветници.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close