ОбществоРегионалниСамоков

Община Самоков обявява конкурс за управител на ВИК „Чамкория 2006“

Община Самоков обявява конкурс за избор на Управител на „ВИК Чамкория 2006” ЕООД, при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

А) Образование: висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно-квалификационна степен „магистър”;

Б) Професионален опит :

– най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги или

– най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

2.Необходими документи за участие в конкурса:

– заявления за участие по образец – Приложение № 1;

– декларация по образец – Приложение № 2;

– автобиография;

– копия от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, представяне на способността на кандидата да планира и взема управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, в срок до 29.10.2021г.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на община Самоков – samokov.bg.

Краен срок за обявяване на допуснати и недопуснати кандидати: 05.11.2021г.

 

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление: 19.11.2021г.

 

Концепцията се предоставя в деловодството на община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

 

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително на електронната страница на община Самоков.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close