Слайд категория

Все повече работодатели са склонни да наемат младежи без опит

zaetostПрез последните месеци все повече работодатели задържат на работа след изтичане на субсидираната заетост обучените и наетите работници по схеми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), реализирани от Агенцията по заетостта (АЗ). Залагат на младите кадри, независимо от липсата на опит. Проучванията и наблюденията относно устойчивостта на заетост след изтичане на субсидирания период по схемите по ОП „РЧР”, показват, че над 20% от включените по схемите за заетост лица не се регистрират в бюрата по труда. Основната причина е, че остават на работа при същия работодател. Това е радващ факт, тъй като младежите са една от рисковите групи на пазара на труда. Включват се във всички програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и в проекти, финансирани по ОП „РЧР”, като по някои от тях те са единствена приоритетна група. Наблюденията при младежите показват, че работодателите предпочитат да оставят на работа почти половината от тях след изтичане на субсидирания период.
От възможностите на проект „Ново начало – от образование към заетост“ по ОП „РЧР” са се възползвали 4 746 работодатели, осигурили стажуване на 9 166 млади хора, от които 4 536 със средно професионално образование и 4 632 с висше образование. Статистиката показва, че около половината (46,6%) от стажувалите младежи запазват заетостта си при същия работодател. В Самоков също имаше голям интерес.
В изпълнение на проект „Ново начало – от образование към заетост” е предвидено 9 500 безработни младежи да получат посреднически услуги, като на 8 550 от тях се осигурява стажуване при работодател. Собствениците на фирми предоставят въвеждащо обучение за формиране на трудови навици в стажуващите младежи, извършено от наставници, определени от работодателя. Стажуването по придобитото образование за всички включени в проекта безработни лица е за срок от 6 месеца.

„Старта на кариерата” е насочена специално към безработните младежи до 29-годишна възраст. Тя се реализира успешно вече няколко години. В момента е обявена нова процедура за кандидатстване на 2 256 работни места в администрацията (1 358 – централни ведомства,103 – областни администрации и 795 в общински администрации). На 29.07.2013 г. изтече срокът за подаване на документи от младежите за работни места по програмата. През периода 22.08.2013 г. до 11.09.2013 г. предстоят да бъдат проведени интервюта от работодателите по програмата.
В Националния план за действие по заетостта през 2013 г. са осигурени средства в размер 6 185 848 лв. за заетост на 2 712 младежи до 29-годишна възраст по програма „Старт на кариерата”.

Към края на юни 2013 г. по проект „Старт в администрацията” на ОП „РЧР” са наети общо 233 стажанти, които работят на длъжност „младши експерт” в администрацията в системите на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. До края на 2013 г. предстои да бъдат наети допълнително още 367 стажанти.
Проектът се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност до 31 октомври 2014 г. Очаква се във въвеждащо обучение и в стаж да бъдат включени 600 младежи. Общият бюджет на схемата е 3 милиона лева.

В Националния план за действие по заетостта през 2013 са осигурени средства в размер на 6 306 561 лв. за заетост на 2 823 младежи до 29 години по чл.36, ал.1 от ЗНЗ. От държавния бюджет се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи. В изпълнение на тази мярка работодателите разкриват и запазват работни места за период не по-малък от 12 месеца, на които наемат безработни младежи. През първите шест месеца на 2013 г. по мярката е осигурена заетост на 1 989 младежи.

За стимулиране на работодателите да разкрият за период не по-малък от 12 месеца работни места, на които да се наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди и младежи от социални заведения, завършили образованието си, от държавния бюджет се предоставят средства за трудово възнаграждение, социални и здравни осигуровки за период не по-дълъг от 6 месеца (чл.36, ал.2 от ЗНЗ). Съгласно НПДЗ 2013 е предвидено да се осигури заетост на 307 младежи. Обезпечени са 699 859 лв. от държавния бюджет. През месеците януари – юни 2013 г. по мярката е осигурена заетост на 37 младежи.

Голяма част от младите хора срещат трудности на пазара на труда, тъй като не са имали възможност да придобият конкретни професионални умения в практиката. Държавата насърчава работодателите да разкриват работни места за стажуване за младежи без работа. Съгласно чл. 41 от ЗНЗ, се осигурява заетост за стажуване за срок не повече от 6 месеца на безработни лица до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия. В НПДЗ 2013 са осигурени средства в размер на 1 754 867 лв. за заетост на 756 младежи. През първото полугодие на 2013 г. е осигурена заетост на 456 лица.
Нова мярка, която насърчава работодателите да осигуряват устойчива заетост на безработно лице до 29-годишна възраст, завършило средно или висше образование и без трудов стаж, наето на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, е чл. 36б от ЗНЗ. На работодателя се предоставят средства за трудово възнаграждение и осигуровките върху него за срок не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца, в размер на 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за периода от седмия до дванадесетия месец включително, и 75 на сто за оставащия период.

Справянето с младежката с младежката безработица е много сериозна и неотложна задача. Ако искаме и след години в страната да има активни и трудоспособни хора, сега е моментът да се помисли за тяхната реализация. В противен случай рискуваме да попаднем в един омагьосан кръг – липса на работа, ниски заплати, безперспективност, от който трудно се излиза.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close