ОбществоРегионални

Туристическите обекти няма да подават справки в общините

Самоков 365

При засилен интерес премина традиционната среща, организирана от НАП и Община Самоков във връзка с данъчните и осигурителни промени през 2020 г. Ставките се запазват като по отношение на туристическия данък отпада необходимостта от подаване на справки в общинска администрация. Служител ще изчислява дължимите суми, обяви зам.-кметът по финансовите въпроси Сия Шехтанова. Туристическият данък вече ще се определя въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец. Те се  съдържат в новоразработената Единна система за туристическа информация. За 2020 е повишен размерът на такса битови отпадъци като това е свързано с увеличените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на депото. Важи за територията на цялата община. Петър Захариев – гл.инспектор по приходите в НАП разясни и други важни моменти пред присъстващите.

В закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ се правят промени, свързани с облекчаване на административната тежест. Така вече лицата с намалена работоспособност вече няма да вадят допълнителни документи от ТЕЛК и вноски към осигурителната система, за да ги прилагат към годишната данъчна декларация. Причината е, че НАП вече има достъп до базата данни “Единна информационна система на медицинската експертиза”. Няма да се прилагат служебни бележки и такива за трудов стаж. Когато обаче лицето поиска изрично от работодателя такава бележка, той е длъжен да я издаде.

По отношение на местните данъци и такси се възстановяват предишни разпоредби, така че при при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък. Така общините ще имат информация за придобитото имущество, а органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол. При ползване на данъчно облекчение, собствениците на автобуси, които извършват обществен превоз на пътници и се субсидират от общините, ще ведомяват кметствата като подават данъчна декларация в двумесечен срок от ползваното облекчение. Занапред обаче собствениците на превозни средства няма да подават документ в общината при прекратена регистрация. Причината е- работи автоматизираният обмен на данни между институциите.

Увеличават се правомощията на общинските служители, които определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия. Важно по отношение на едноличните търговци е, че тези, които не са осъществявали дейност се освобождават от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close