ИнтервюОбществоРегионални

Съдия Янко Чавеев:„ Общественият интерес е да има ефективно, срочно и качествено правосъдие”

Ремонтът на сградата е задача номер едно през 2018 г.

Анелия Балабанова

Районният съд в Самоков е една от емблематичните институции за Самоков. Създаден е веднага след Освобождението. До 1887 година носи името Окръжен съд, а след това е преименуван на Миров съд и така продължава да съществува до 1922 година като е разделен на две съдилища – Първо и Второ мирово съдилище. През 1925 година отделните съдилища са били обединени отново в едно мирово съдилище и в този си вид той съществува до 1934 година. През 1934 година е наново преименуван – като Околийски съд, а от 1959 година – като Народен съд. От 1971 година носи името Районен съд. Това е мястото и органът, на който самоковци разчитат за раздаване на правосъдие и разрешаване по законов начин възникнали спорове. Оказва се, че Темида не е толкова сляпа, колкото си мислим. Въпреки това в пространството продължават да витаят въпроси, свързани с работата на Съда. На този етап е категорично изяснен казусът с евентуалното му преместване в Ихтиман, за което се говореше. Един от мотивите затова е свързан с голямата му натовареност. Наложителен остава и ремонтът на сградата, за който се говори от доста време. Една от идеите тя да бъде преместена на съвсем ново място – на булеварда. Ясно е, че това ще остане само едно добро пожелание, нереализирано във времето. Належащият ремонт на сградата и конкретно на покрива си остава актуална тема. Какви ще са приоритетите в работата през 2018 г. Отговорът от председателя на Районен съд – Самоков – Янко Чавеев.

Г-н Чавеев, в началото да кажете отшумя ли напрежението, свързано с евентуалното закриване на Съда в Самоков и преместването му в Ихтиман?

Официално такава идея конкретно за Районния съд в Самоков никога не е имало. Всичко се движеше в сферата на спекулациите във връзка с една програма на Висшия съдебен съвет за по-ефективно управление на съдебната система. В нея обаче не са споменавани конкретни съдилища за закриване или за обединяване с други. Друг е въпросът, че обществеността, журналистите и медиите съзряха една такава идея. Същевременно се видя, че такъв подход би бил много сложен и следва да е обусловен от редица фактори – обществени, икономически, социални. Това не може да се случи без сериозен анализ. Такива анализи продължават да се правят, но за евентуално преструктуриране на съдебната карта, в частност за Районен съд – Самоков не се говори и няма конкретни предложения в тази насока. Личното ми мнение е, че те биха били неуместни като се има предвид резултатът от работата ни и нашата натовареност.

Вашите твърдения вероятно почиват на конкретни показатели, свързани с работата на Районен съд-Самоков през изминалата година. Може ли да споменете някои от тях?

Акцентите в нашата работа за миналата година, които на пръв поглед могат да се откроят са няколко. На първо място значително и чувствително увеличаване на новопостъпилите дела за 2017 г., както спрямо 2016 г., така и спрямо предходните години. Общо за гражданските и наказателните то е над 51%, което е доста съществено. Това обуславя чувствително повишаване на общия брой дела за разглеждане. От друга страна следващият акцент в работата ни е повишаване на процента дела, които са свършени, както и на свършените в тримесечен срок спрямо предходни години. Показателите на Районен съд – Самоков за процента свършени дела спрямо общия брой дела за разглеждане в последните четири години бележат непрекъснат ръст. За 2017 г. те са 88% от подлежащите на разглеждане дела.

Кои от тях бихте определили като знакови и по-значими с оглед на обществения интерес?

Винаги съм казвал, че общественият интерес е да има ефективно, срочно и качествено правосъдие. Не можем да го сведем до конкретно дело, защото всеки член обществото, всеки гражданин има интерес, ако бъде страна по дело и е засегнат по някакъв начин от действието на съдебната система, това да е в разумен срок и със съответното качество. Не бих могъл да определя дела в Районен съд- Самоков като знакови в медийния смисъл на думата.

По друг начин казано кои от делата като характер съставляват най-голяма част от вече приключените?

Най-голяма част от гражданските дела и от исковите производства заемат облигационните дела. Това са дела, в които се разглеждат спорове между граждани и търговски дружества за дължими суми по различни договори и различни правоотношения. След това следват вещните дела. Това са дела по спорове за право на собственост, дела за прекратяване на брак, дела по Кодекса на труда, заявления в заповедното производство по ГПК. Техният брой е чувствителен и също така доста увеличен спрямо 2016 г. В областта на наказателните дела основно място заемат тези от общ характер. Това са дела за различни престъпления, по които Прокуратурата е внесла за разглеждане обвинителни актове, а също така и споразумения за решаване на делата по този начин и административно-наказателните дела. Това са дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления на различни административни органи, които имат правомощия да налагат глоби и имуществени санкции.

Какви са Ви наблюденията, придобиха ли хората култура да решават споровете си по определения надлежен ред, чрез намесата на съда, когато това се изисква?

Броят на делата очевидно сочи към такава тенденция. Тя е желателна от гледна точка на това да се спазва установеният ред за разглеждане на спорове. Друг е въпросът, че твърде много спорове не са добър атестат за обществото като цяло. Това са общонационални проблеми, а не са конкретни проблеми на съда в Самоков.

Относно взаимодействието с институциите, от които зависите – Прокуратура, Полиция, как оценявате съвместната ви работа?

Ние сме изградили една чудесна атмосфера на сътрудничество, както с Районната прокуратура в Самоков, така и с органите на МВР, в частност Районното управление в Самоков. Общо взето работата на Полицията е доста по-различна от тази на съда, но в случаите, в които такова взаимодействие има място, аз смятам, че то е на едно доста добро ниво.

Предполагам, че понякога сами намирате пропуски. Къде са пробойните, които се получават?

Всеки, който извършва определена работа осъзнава, че има недостатъци в нея. От гледна точка на нашата дейност смятам, че има потенциал да подобрим срочността при разглеждането и решаването на делата. Бързината най-общо казано по смисъла на Процесуалния закон. Тя не може да бъде само цел и принцип, който да е с по-голямо значение и стойност, отколкото спазването на закона. Независимо дали той в конкретния случай налага например едно наказателно дело да се отложи поради неявяване на подсъдимия да речем. Да, това е свързано понякога и с допълнителни разходи, както и с определен вид недоволство от страна на гражданите, които се явяват на тези дела. Определени законови правила гарантират участието на подсъдимия в конкретния случай, поради което се налага и отлагането на делата. Резултатите показват, че има какво да работим в тази област. Непрекъснато полагаме усилия. Това няма да бъде акцент само за 2018 г. Данните от докладите на съда сочат, че срочността в разглеждането на делата бележи непрекъснат ръст в годините назад. Друго, което имаме да свършим е в насока подобряване на съществуващата материална база.

Това е другата наболяла тема, защото от години се говори се говори за ремонт, който трябва да се случи. Вие как го виждате?

Преди години имаше очаквания за предоставяне на друга сграда на Районен съд-Самоков. Те бяха посрещнати от световната финансова криза, която засегна и България. Дори да приемем, че тази криза е отшумяла, идеята за нова сграда на Районен съд-Самоков засега остава само като добро пожелание. Наложително е да се ремонтира покривът. При спазване на съответните процедурни правила, утвърдени от Висшия съдебен съвет, аз се надявам това да се случи през 2018 г. Ние ще положим необходимите усилия затова и ангажираме административен капацитет. Тук е мястото да кажа, че проектното финансиране е допустимо за организации, които имат такава възможност за кандидатстване. Нашето финансиране е целево от Висшия съдебен съвет. Съответно тези средства би трябвало да дойдат от бюджета на съдебната власт за 2018 г. През 2017 г. ВСС увеличи щатната численост на Съда в Самоков с една щатна бройка. Това увеличение дойде в изключително важен момент, макар и след години закъснение.

Има ли достатъчно млади хора, които припознават съдебната зала като своя бъдеща работа?

Смятам, че има. Винаги сред младите юристи, които упражняват своя стаж съпътстващ образованието им, има такива, които следят работата на съда с повишен интерес. Следят хода на съдебните дела, работата в деловодството, но за момента техният брой не е голям. Тази работа изисква много вдъхновение, упоритост и ежедневни усилия. Искрено се надявам в бъдеще, включително и когато бъде проведен конкурс за свободна длъжност в Районен съд- Самоков, ако такава се оваканти, да видим едни амбицирани млади хора сред кандидатите.

Каква беше 2017 и какво предстои през 2018 г.?

Мога да характеризирам 2017 г. като изключително натоварена. От една страна причината е чувствително увеличеният брой новопостъпили дела. От друга това, че през годината съдът работи в намален състав поради командироване по служебна необходимост на съдии от Районен съд- Самоков в други съдилища. В този смисъл аз бих се радвал ако през 2018 г. съдът със своя персонал от служебни служители, а също така и с работещите в него съдии заработи в пълен състав по един нормален начин. Смятам, че резултатите ще бъдат още по-добри, защото всичко това, което сме постигнали го дължим на ежедневната си непрекъсната, всеотдайна и целенасочена работа. Както съдиите, така и съдебните служители заслужават благодарност от моя страна за положените усилия и резултатите.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close