Самоков

Снежана Дамянова – гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт”: „ Усилията ни са насочени към това Самоков да бъде привлекателен за младите хора”

От няколко месеца Снежана Дамянова заема поста главен експерт „Образование” в Община Самоков. Позицията, която доста време стоеше овакантена включва в себе си насоки и виждания за развитие на образованието, младежките дейности и спорта. Насърчаването на гражданската и икономическа активност и подобряване на възможностите за кариерно развитие сред младите хора са част от нещата, на които тя възнамерява да акцентира в бъдещата си работа на специалист. Като допълнение е предвидено търсене на възможности за подобряване достъпа до информация на младите хора, както и превенция на социалното изключване на тези в неравностойно положение. Една от основните насоки по отношение на младежките дейности и спорта, Снежана Дамянова обещава да бъде насърчаването на активния и здравословен начин на живот сред подрастващите, модернизация на спортната база общинска собственост, подкрепа на дейността на спортните клубове и сдружения. По какъв начин може да стане това и кои са най-наболелите проблеми в сферата на образованието, които чакат своето разрешаване – вижте в следващия разговор.

 Г-жо Дамянова, като човек на спорта как се чувствате в новото си амплоа – главен експерт „Образование” в Общината?

Всъщност работата ми тук е свързана не само с дейности от сферата на образованието, но също така младежките дейности и спорта. В този смисъл мога да кажа, че в голяма степен продължавам да работя  активно и в сферата на спортните дейности.

 Ще Ви липсва ли работата в сферата на туризма, от където идвате?

Една не малка част от работата ми беше свързана пряко с популяризиране, организация и провеждане на различни спортни инициативи, програми и събития, включително програми за насърчаване на спорта сред учащите, каквато например е програмата „Научи се да караш ски”. Настоящата ми позиция също има координиращ характер и предполага комуникация между различни институции.

 Какви цели и приоритети си поставяте относно младежките дейности и спорта? 

Като основни приоритети бих могла да посоча насърчаване на гражданската и икономическа активност и подобряване на възможностите за кариерно развитие сред младите хора, подобряване на достъпа им до информация, превенция на социалното изключване на младите в неравностойно положение. По отношение на спорта приоритет е насърчаване на активния и здравословен начин на живот, модернизация на спортната база общинска собственост, подкрепа на дейността на спортните клубове и сдружения. Община Самоков води целенасочена политика в тази посока. Всяка година над 130 000 лева от общинския бюджет се разпределят за субсидиране на спортните клубове, повече от 100 000 лева са предвидени за заплати на треньори, 49 000 за издръжка на спортни бази, а тази година сме предвидили близо 90 000 лв., с които да подкрепим  15 спортни прояви.

 Кое беше първото нещо, което направихте встъпвайки в длъжност?

Подготовката на церемонията по награждаване на Спортист, треньор и отбор на годината на Самоков за 2017 беше първото нещо, с което се заех след като започнах работа в края на ноември миналата година.

 Каква е причината хората с педагогическо образование да се ориентират към преподавателска дейност и да нямат интерес към ръководни и управленски постове, какъвто е този на главен експерт „Образование”?

Позицията на главния експерт има преди всичко координационна и организационна функции. От друга страна учителската професия е  специфична и често пъти е въпрос на призвание. По-важно е да има диалог и добра комуникация между институциите, което е предпоставка за своевременното разрешаване на  възникнали проблеми.

Много са проблемите в  образованието – един от секторите, подложени на непрекъснати реформи. Кой или кои от тях може да се откроят като най-важни и съществени?

Проблемите са комплексни. Негативните демографски процеси и миграцията през  последните години имат отрицателен ефект върху  всички сфери на живота и в това отношение  община Самоков не прави изключение. Усилията ни са насочени към това Самоков да бъде привлекателен за младите хора, да имат възможности за реализация и развитие. От друга страна недопускане на отпадане на деца и ученици от образователната система и конкурентно професионално образование, отговарящо на нуждите на бизнеса са част от конкретните въпроси, по които се работи.

Намират ли място младите хора в училищата и детските градини?

Предизвикателствата на учителската професия не са малко, но не смятам, че младите хора трябва да бягат от това. Те са тези, които имат различен поглед и биха могли лесно да приложат всички съвременни технологии и средства в учебния процес. От друга страна изключително важно е да има приемственост между поколенията, защото само така може да се надгражда вече постигнатото.

 Коя е задачата номер едно, стояща пред образованието в Самоков към настоящия момент? 

По отношение на недопускане отпадането от училище изключително важно е прилагането на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Продължава модернизацията на материалната база на училищата – предстои обновяване на спортните игрища в ОУ „Христо Максимов” и ПГ „Константин Фотинов”, проектиране и обновяване на дворовете на НУ „Станислав Доспевски” и СУ „Никола Велчев”, саниране на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и доизграждане на физкултурния салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

От друга страна, както споменах, стои въпросът с професионалното образование и повишаването на неговия авторитет, ранно кариерно ориентиране, както и възможностите за реализация на младите хора. В тази връзка бяха проведени няколко срещи между представители на работодателски организации и професионалните училища, на които бяха обсъдени нуждата от кадри, проблемите, които училища и работодатели срещат, възможностите за реализация и  дуално обучение.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close