ОбществоРегионални

СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА МИГ САМОКОВ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони”

На 2 май се проведе заседание на Управителния съвет на местна инициативна група „МИГ САМОКОВ“. Разработената от нея Стратегия за водено от общностите местно развитие е получила финансиране от 5.541 мил. лв, предназначени за подкрепа на проекти на територията на Община Самоков.
Председателят на Управителния съвет г-н Владимир Георгиев представи екипа от експерти, който ще ръководи изпълнението на Стратегията, включващ експерти с опит в управлението на европейски средства с ръководител доц. Николай Манев. Екипът ще има за задача до 2020 г. да обявява приеми на проектни предложения на физически и юридически лица, НПО, читалища и публичната власт и да подбере измежду тях най-полезните за икономиката и най-въздействащите върху условията за живот на територията на МИГ Самоков.
Предоставените по Стратегията средства са разпределени по мерки и за тях ще се конкурират с проекти само юридически и физически лица от общината, което увеличава значително шансовете им за успех, в сравнение с кандидатстването за финансиране на национално ниво. Освен това ще се финансират и по-малки проекти, което прави по-лесен достъпа до европейски средства за малките и средни предприемачи.
Представен беше индикативен график за обявяването на приеми през настоящата година. До края на 2018 г. се предвижда да бъдат обявени приеми по 5 мерки. По Програмата за развитие на селските райони ще бъдат обявени приеми:
– През септември и октомври ще се приемат проекти по мярка 4.2 за инвестиции за преработка и маркетинг в предприятия, преработващи земеделска продукция, например картофи, малини, мляко, месо, билки и т.н., на обща стойност 410 хил.лв.
– През октомври и ноември ще се приемат проекти за инвестиции по мярка 4.1 в земеделски стопанства – за закупуване на машини, строителство на стопански постройки, трайни насаждения и т.н на обща стйност 350 хил.лв.
Община, читалища и НПО ще могат да кандидатстват с проекти по мярка 7.2 за разширяване и подобряване на малка инфраструктура – улици, тротоари, площадки, зелени площи, училища и социални заведения на обща стойност 980 хил. лв.
През годината ще бъде обявен и прием на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:
– През септември и октомври на работодателите, техните сдружения и самостоятелно заетите лица ще имат да възможност да кандидатстват с проекти за повишаване на квалификацията и уменията на работещи лица, включително чрез учене през целия живот. Обучителните и неправителствените организации ще имат възможност да предоставят обучения за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация, ключови компетентности на безработните и икономически неактивните лица. За целта са заделени 313 хил.лв.
– През ноември и декември неправителствени организации, доставчици на социални и на здравни услуги, поделения на вероизповеданията и общината ще могат да кандидатстват с проекти за осигуряване на комплексни грижи за хората с увреждания и възрастните хора над 65 г. от малките населени места на територията, като ударението се поставя върху нуждите на отделния човек. За тези нужди са предвидени 372 хил. лв.
Приемите ще бъдат обявявани в местните вестници и телевизия, в сайта на МИГ Самоков и в ИСУН. Екипът на МИГ Самоков е на разположение на заинтересованите лица, които ще могат да получват консултации относно техните проектни идеи и в офиса на МИГ-а, който се намира в Туристическия информационен център към Общината.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close