През погледа на специалиста

Светлинка в тунела

Моето послание: Движението към свободата, светлинка в тунела, огромна борба за оцеляване, полагане на усилие, високо напрежение, динамичност, конфликтност, усещане за собсвената ни активност и сила са все преживявания запаметени от опита ни в базисна перинатална матрица-3 по време на нашето биологично раждане.

БПМ-3 е сложна емпирична матрица,попродължителна по време и се асоциира с втория клиничен стадий на биологичното раждане.

На този стадий кон­тракциите продължават, но за разлика от предишния, ший­ката сега се е разширила и позволява постепенното про­мъкване на плода през родилния канал. Това предполага огромна борба за оцеляване и смазващ механичен натиск.

026990868-big

По чисто анатомични причини всяка контракция ограничава достъпа на кръв до плода. На този стадий може да възникнат допълнителни усложнения – да се редуцира кръвообращението и да се стигне до задушава­не. При разтварянето на таза пъпната връв може да бъде притисната под главата или да се усуче около врата. Ако по принцип е къса или се скъси, усуквайки се около някоя част на тялото, тя може да закачи плацентата и да я откъсне от стената на матката. Това ще прекъсне връзката с майчи­ния организъм и по този начин ще причини опасност за живота на бебето. Когато раждането наближи кулминацията си, плодът влиза в директен контакт с най-различен биологи­чен материал, който освен утробните води включва кръв, слуз, урина и дори изпражнения.

В регресивната те­рапия той приема формата на мъчително бродене между смъртта и прераждането. Наред с напълно реалистичното преживяване на отделните етапи на болезненото промък­ване през родилния канал, БПМ-3включва най-различни архетипни и други феномени, появяващи се в типични тематични системи от преживявания. По-съществените от тях са титаничните усилия, садомазохистичните преживявания, силната сексуална възбуда, демоничните епизоди и срещата с огъня. Всички тези аспекти отново изразяват дълбока емпирична логика и основател­но могат да бъдат свързани с конкретни анатомични, фи­зиологични и емоционални особености на съответния ста­дий от раждането.

Титаничнияt аспект е напълно разбираем с оглед на чудовищността на силите, с които се сблъс­ква човек на въпросния стадий. Тогава крехката глава на плода се сплесква в тесния тазов канал от контракциите, чий­то натиск варира със сила от 50 до 100 фунта(45кг.). Този аспект на БПМ-3 би могъл да се изрази в сблъсъка с огромна енергия (най-често експлозии). Една от характерните форми на това преживяване е идентификацията с различни елементи на „разгневената природа”: мълнии, вулкани, земетресения, цу­нами, урагани и т. н.

Има и един по-умерен вариант на титаничността – учас­тието в някакво опасно приключение, примерно лов на ди­ви животни или физически сблъсък с тях, гладиаторски бит­ки, научни експедиции или завладяването на нови земи. Съ­ответните архетипни и митологични теми са свързани със Страшния съд, Чистилището, подвизи на митич­ни герои или сблъсъци с космически мащаби – битката меж­ду силите на Светлината и Мрака или тази между боговете и титаните.

Агресивните и садомозохистични аспекти на тази мат­рица отразяват биологичната „ярост” на организма, чието оцеляване е поставено под въпрос от угрозата от смърт в съчета­ние с идентифицирането с деструктивните сили. От тази асоциа­ция става ясно защо садизмът и мазохизмът образуват ло­гическо цяло, садомазохизъм, т.е. два аспекта на един и същ емпиричен процес или двете страни на медала. Теми­те, които често се появяват в този контекст, са сцени с жестоки убийства и самоубийства изтезания и самоизтезания, инквизиции, екзекуции, ритуални жертвоприношения и са­мопожертвования, кървави дуели, боксови мачове, кеч, са­домазохистични практики и изнасилвания.

Колкото до сексуалния компонент в случая емпирич­ната логика е не така очевидна. Едно от възможните обяс­нения е, че човешкият организъм разполага с вграден меха­низъм, който транслира нечовешкото страдание и особено задушаването в някаква странна сексуална възбуда, стига­ща до екстаз. Примери за това могат да бъдат намерени в историята на религиозните секти и в житията на някои мъ­ченици, в материали от концентрационните лагери.

За преживяванията от тази категория е характерна из­ключителната интензивност на сексуалната възбуда, ней­ната механичност и липса на селективност, както и пор­нографското й или девиантно естество. Фактът, че на това ниво на психиката сексуалността е неизменно свързана със смъртта, опасността, угнетението, саморазрушителните им­пулси, физическата болка, наред с биологичен материал от рода на кръв, слуз, изпражнения или урина образува естест­вена база за развитието на най-важните типове сексуални смущения, отклонения, вариации и перверзии.

Срещата с огъня се осъществява или в нейната оби­чайна форма (емпирикът наблюдава сцени с изгаряния на клада и се идентифицира с изтезаваните жертви), или в ар­хетипния й аналог – пречистващият огън, кой­то унищожава всичко „нечисто”, т.е. покварено, разврате­но и по този начин подготвя субекта за духовното му пре­раждане. Този тематичен мотив е най-трудно разбираеми­ят елемент на перинаталната символика. Неговото биоло­гично съответствие вероятно е безразборният „обстрел” с периферни неврони, на който е подложено бебето. В случая е интересно да се отбележи, че „срещата” има своя емпири­чен паралел и при родилката, която на този стадий често се чувства така, сякаш влагалището й гори.

Религиозната и митологична символика на тази мат­рица е съсредоточена главно върху теми, включващи жерт­воприношения и самопожертвования или съчетаващи духов­ните търсения със сексуалността. Доста чести са сцените с кървави ритуали от предколумбовата епоха, разпването на Христа или идентификация с него, емпирична връзка с бо­жества, символизиращи смъртта и прераждането – Озирис, Дионис, Атис, Адонис, Персефона, Орфей. Един класически символ на пре­минаването от БПМ-3 към БПМ-4е легендарната птица феникс, която умира в пламъците и възкръсва от пепелта.

БПМ-3 има някои важни особености, които я отличават от,,безизходната” система на БПМ-2. Тук ситуацията не изглежда безнадеждна и субектът не е безпомощен. Той участва активно, воден от чувството, че страданието му има определен смисъл и цел.

Тоест участниците не се ограничават с ролята на без­помощни жертви. Те са наблюдатели и могат едновремен­но да се отъждествят с агресора и жертвата, и то до такава степен, че да им е трудно да разграничат двете роли. Освен това, „безизходната” ситуация се изразява в непоносимо страдание, докато преходът от смърт към прераждане пред­ставлява границата между агонията и екстаза, както и сме­сица от двете.

За статията са ползвани материали от „Приключението да откриеш себе си”на Станислав Гроф

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close