ОбществоРегионалниСамоков

Районен съд – Самоков ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Съдебен деловодител”

Кратко описание на длъжността: – Образува граждански и наказателни дела в съответната електронна деловодна система; изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; вписва данните в деловодните книги и регистри, посочени в Правилника за администрацията в съдилищата; изпълнява и други задачи, съгласно длъжностната характеристика и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на служителя „Човешки ресурси“.

Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено средно образование; да има не по – малко от една година трудов стаж и професионален опит; да има компютърна грамотност;

Типовата характеристика за длъжността „Съдебен деловодител” се намира на разположение в сградата на РС – Самоков, ет.2, стая № 9.

Начин на провеждане на конкурса: практическа задача и събеседване.

Необходими документи: заявление; автобиография; декларация от кандидата, че е български гражданин, навършил е пълнолетие, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование и за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 1 /една/ година трудов стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; сертификат за компютърна грамотност; копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Документите се подават в Районен съд – Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул.”Бачо Киро”№ 1, етаж II, стая № 9, в срок от един месец, считано от деня, следващ датата на публикацията на сайта на вестник “Самоков – 365”, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа /с изключение на времето от 12.00ч. до 14.00ч., когато сградата на Районен съд – Самоков е затворена за извършване на ежедневна дезинфекция, в изпълнение на Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение по протокол № 15 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.05.2020г./

Списъците се обявяват в сградата на Районен съд – Самоков, ет. 2 пред стая № 9.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 827.00 лв.

Тел.за информация – 072266125

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ РС – САМОКОВ:

/Янко Чавеев/

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close