ОбявиРегионалниСамоков

Районен съд – Самоков ОБЯВЯВА конкурс за половин свободна щатна бройка за длъжност „системен администратор“

Кратко описание на длъжността: Отговаря за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за това до председателя на съда, изпълнява и други възложени му от председателя на съда задължения.

Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено висше образование – степен „бакалавър“; да има не по – малко от три години професионален опит;

Типовата характеристика за длъжността „Системен администратор” се намира на разположение в сградата на РС – Самоков, ет.2, стая № 9.

Начин на провеждане на конкурса : практическа задача и събеседване.

Необходими документи: заявление; автобиография; декларация по чл. 136 от ПАС от кандидата, че е български гражданин, навършил е пълнолетие, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование – степен „бакалавър“ и сертификати за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 3 /три/ години професионален опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; копия от други документи и сертификати, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Документите се подават в Районен съд – Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул.”Бачо Киро”№ 1, етаж II, стая № 9, в срок от един месец, считано от деня, следващ датата на публикацията на сайта на вестник “Самоков – 365”, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

Списъците се обявяват в сградата на Районен съд – Самоков, ет. 2 пред стая № 9.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 833.00 лв.

Тел.за информация – 072266125

ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС – САМОКОВ:

/Янко Чавеев/

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close