Местен бизнес

Още един инвестиционен проект на „Самел-90” АД е въведен в експлоатация

Samel 90“Самел-90” АД  приключи в срок изпълнението на проект  «Въвеждане цялостна управленска интегрирана информационна система (ERP и MOM)»  като Бенефициент  по договор № 4МС-02-147/27.04.2012 с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По този договор е направена инвестиция в размер на 226616.40 лв. с ДДС за доставка на дълготраен материален актив-специализирано оборудване(хардуерен сървър, непрекъсваемо захранващо устройство за него и мобилни устройства със скенер за баркод) и дълготраен нематериален актив-с

пециализиран софтуер  за цялостна управленска интегрирана информационна система (ERP+MOM)-1бр. и система за управление на базата данни (СУБД) – 1бр. за неограничен брой регистрирани потребители, като 75бр. от тях могат да работят едновременно.

Системата е от висок клас, пълнофункционална, включително с планиране и управление на производството, с интеграция на наличните модули на други приложни софтуерни  програми, включително с връзка с програмните продукти за проектиране и възможност за въвеждане на данни от баркод четящи устройства.

Доставчици по договора са „Контракс” ЕАД и „ДАВИД Холдинг”АД.

Доставеното оборудване и специализиран софтуер е в

ъведено в експлоатация, като от 01.06.2013г. софтуерът на информационната система е завършил успешно тестовата експлоатация и системата е преминала към фаза продуктивна/реална експлоатация.

Изпълнените досега дейности по проекта са основата за подобряване и усъвършенствуване на работните, контролните и управленските процеси,  подобряване организацията и планирането на труда и  производството, тяхната ефективност и резултатност.   Прецизирането на  разходите, намаляванета на цените и гъвкавата система за работа с клиенти и контрагенти ще доведе до по-пълното и своевременно задоволяване изискванията на  клиентите.

Информацията, анализите и прогнозите, които могат да се правят в тази информационна среда са предпоставка за вземане на правилни и целесъобразни управленски решения и  постигане на по-добри пазарни позиции, устойчиво развитие на компанията и повишена конкурентоспособност на вътрешния и международни пазари.

 Изпълнени са основната и специфични цели на проекта, като резултатите съответстват на:

  – Oбщата цел на ОП „Конкурентоспособност” тъй като са свързани с развитието на „Самел-90”АД и постигане на висока конкурентоспособност на европейския и световни пазари;

-на  Основната цел на Приоритетна ос 2, тъй като допринасят пряко за повишаване ефективността на „Самел-90”АД;

-на специфична цел 1 на Приоритетна ос 2, тъй като допринасят пряко за “Модернизация на технологиите и управлението на „Самел-90”АД”.

-на основната цел на настоящата процедура, тъй като допринасят пряко за:

     Насърчаване на конкурентоспособността на „Самел-90”АД;

     Въвеждане на системи за управление, като фактори за подобряване на управлението,      оптимизиране на производствения процес;

     Постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност,  конкурентоспособни на европейския и световен пазар. 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close