ЗлободневноРегионални

Отговор от Община Самоков: Имотът в Райово е законен, спазени са всички процедури

„Самоков 365“

Не стихват страстите, нажежени до червено във връзка с организираната подписка в Райово. Припомняме, че тя беше инициирана във връзка с новостроящ се имот в селото. Отстранената улична чешма и разрушената инфраструктура, които са посочени като главен мотив, провокираха негодуванието на местните жители, твърдо решени казусът да стигне до съответните институции.

В отговор на докладната, внесена от кмета на селото Васил Васов от Община Самоков уведомяват, че е извършена проверка. Собственикът на поземления имот – Бойко Попов е представил нотариален акт, съгласувателно удостоверение от НИНКН към Министерство на културата и съгласувателно писмо от РИОСВ – София към Министерството на околната среда и водите. От наличната документация става ясно, че имотът е законен и са спазени всички процедури.

Общински съвет Самоков с Решение № 957 от 2017 г. одобрява представеното задание и допуска изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 61922.139.3 по кадастралната карта на с. Райово, като се създава нов УПИ ІV в кв. 34. Същият е предназначен за жилищно строителство и къща за гости. Изработеният ПУП – ПРЗ е съгласуван с ЧЕЗ, РЗИ – Софийска област, „ВиК” ЕООД – София и РИОСВ-София. Представеният ПУП е обявен по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ след разглеждане и Решение от Общинския експертен съвет на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

В законоустановения срок не са постъпили възражения в общинска администрация. Със Заповед № 01-1674/27.06.2018г. на зам.- кмета Сия Шехтанова е одобрен Плана за регулация и застрояване на ПИ № 61922.139.3 по кадастралната карта на землището на село Райово, като същата е обявена на заинтересованите лица на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и е влязла в сила без възражение на 13.07.2018г. С Решение № К-6 / 23.08.2018г. на Комисията по чл. 17 ал.1 т. 1 от ЗОЗЗ е променено предназначението на 2781 кв. м. земеделска земя, представляваща имот с идентификатор № 61922.139.3 съгласно влязъл в сила ПУП.

„Г-н Васов, след получен от вас сигнал за извършено трасиране на имота на място бе извършена проверка, която установи, че положения на място асфалт не е в съответствие с одобрения със заповед АБ-39/1982г. като частично навлиза в ПИ № 61922.139.3 /УПИ ІV кв. 34/. Широчината на предвидената с плана улица о.т. 136-141 е 8.00 м и не се нарушава от определената граница на имота. От север се засяга коруба за водопой на животни и съществуваща чешма, за която няма налични данни относно разрешение за поставянето й и от какъв източник се захранва. Във връзка с предложението ви относно разследване собствеността на частен имот ви уведомяваме, че това не е от компетентността и правомощията на общинска администрация Самоков” – се казва в официалния отговор на кмета Владимир Георгиев във връзка с внесената докладна.

В хората от Райово едва ли има някакво съмнение, че документално нещата са приведени в съответствие с изискванията. Това беше потвърдено и от Десислава Попова в опровержението, което публикувахме във връзка с инициираната подписка срещу нея и мъжа й, които са засегната страна по казуса. За сем. Попови е непонятно защо хората от селото, които по думите им до вчера са ги поздравявали за това, което правят днес се обръщат срещу тях. И никой не ги е потърсил за диалог до този момент. Според инициаторите на подписката там се случват нередни неща, за които са сигнализирали кмета на Райово.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close