ОбществоРегионалниСамоков

Община Самоков обявява конкурс за държавен служител

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, със седалище и адрес: гр.Самоков, ул.”Македония” № 34, на  основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния Служител, във връзка с чл.14, ал.1  от Закона за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 01-  1691 от 05.10.2021 година на Кмета на община Самоков, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността „Ръководител на вътрешния одит” при община Самоков

2.Минимални и специфични и допълнителни изисквания, предвидени в нормативните актове за  заемане на длъжността:

– да са дееспособни лица;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

– да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Финанси”, „Икономика” или „Право”;

– да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

– да имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

– Минимален ранг – ІІІ младши.

3.Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общината;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Компютърни умения

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита  професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

4.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

Решаване на тест

Интервю с кандидатите

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Към заявлението се прилагат:

– Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

 • Автобиография, подписана от кандидата.

6.Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в деловодството на община Самоков – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, по един от следните начини:

 • – лично от кандидата на посочения адрес;
 • – чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощно;
 • – на имейл: samokov@samokov.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • При подаване на заявленията – лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват на Информационното табло във фоайето на община Самоков и на интернет страницата на общината http://samokov.bg/.
 • Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”, на тел. 0882/422122 – Г. Галчева.
 • Обявата за провеждане на конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в местния печат и на интернет страницата на община Самоков.

7.Кратко описание на длъжността:

 • – изготвя и представя на кмета на общината проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
 • – организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
 • – одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
 • – следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор;
 • – изготвя и представя за утвърждаване от кмета на общината план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
 • – разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;
 • – предлага на кмета на общината да възложи определена задача на експерт от организацията или извън нея, когато служителите на звеното за вътрешен одит не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент;
 • – докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на кмета на общината;
 • – представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на кмета на общината;
 • – координира взаимодействието с външните одитори.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close