ОбществоРегионалниСамоков

Община Самоков обявява конкурс за директор на ДГ “Детелина”

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-174 от 09.02.2021 година на кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Детелина”, гр.Самоков, ул. „Рилска малина” № 3, при спазване на разпоредбите на чл.89-97 от Кодекса на труда и Закона за предучилищното и училищно образование;
 2. Изисквания към кандидатите
 • Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионална квалификация детски учител, специалност „Предучилищна и начална педагогика“;
 • Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от право да упражняват професията; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • Да са български граждани;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;
 • Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите от кандидата;
 • Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО;
 • Специални компетентности:
 • Способност да планира и организира работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работи в екип;
 • Способност да представя и разпространява идеи;
 • Способност да прилага идеите на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Препис-извлечение от трудова книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването на длъжността „директор” на детска градина;
 7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по т.2.3, 2.4 и 2.5 от настоящата обява;
 9. Проектопрограма за развитие на ДГ „Детелина” за период от 3 /три/ години;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков.

На плика да бъдат записани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.

Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 17.00 часа на 12.03.2021 година.

Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Детелина” ще се проведе чрез защита на Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години и събеседване по нормативната уредба в системата на образованието с Комисия за провеждане на конкурса.

За допълнителна информация:

Гл.екперт „ОМДС“ – Снежана Дамянова – 0722/66630/в.телефон 227

Гл.специалист „ЧР“ – Галина Галчева – 0722/66630/в.телефон 417

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close