Седмицата

Обезщетение от 2 млн. евро и Общината е аут от „Рила-Самоков 2004” АД

супер борожецАнелия Балабанова 

Дружеството с общинско участие отново се отчетоха пред ОбС-Самоков и администрацията като за поредна година най-усилени дискусии имаше около дейността на „Рила-Самоков 2004” АД. Ябълката на раздора е отпуснатият заем на „Транс Болкан Инвестмънт Лимитед” /TBIL/ в размер на 7.2 млн. евро. През 2012 г. кредитополучателят прекратява участието си в проекта „Супер Боровец”, а вземането остава да виси като несъбираемо. Това едва ли би изненадало хората, които следят отблизо развитието на тази афера. Нещо повече – има постъпило искане за отписването на предоставения кредит, но това може да стане само с решение на Общото събрание, каквото и до момента няма. Община Самоков като един от тримата акционери остро се противопоставя на една подобна стъпка. Вътрешната комуникация и най-вече в лицето на мажоритарния собственик – Държавния резервен фонд на Оман остава все така сложна, а като че ли всеки изминал ден ни приближава все по-близо до развръзката. Индикациите, че заемът трудно ще бъде събран налагат и предприемането на съответни мерки. Изборът на адв. Екатерина Вададжийска и Георги Димитров, който ще представляват Общината в „Рила-Самоков” вместо Е. Перфанова и Юри Бодуров е стъпка в тази насока. „Вече четири години се опитваме да изясним ситуацията с това дружество” – коментира Стоян Пашов от името на „Самоковци за Самоков”. В същия дух  беше и изказването на Валентин Милушев – съветник от ГЕРБ. Към настоящия момент се търсят максимално безболезните варианти. Най-логично към днешна дата е Община Самоков да продаде акциите си и да потърси обезщетение. Съвсем скоро предстои да се проведе среща с основния акционер, на която ще се търсят компенсации за претърпените загуби в резултат на отпуснатия заем от 7.5 млн. евро. Според изчисленията те са най-малко на банковата лихва върху тази стойност, а понесените щети са еквивалентни на акционерния дял, който в случая е 25%. Съгласно закона, акционерите, които притежават поне 10% от капитала имат право да заведат иск за търсене на отговорност за вреди, причинени на дружеството, в резултат на дейността на всички изпълнителни директори от януари 2012, които не са предприели съответните действия. По груби изчисления понесените загуби се равняват на около 2 млн. евро. Съвсем скоро се очаква и развръзката по казуса с „Рила-Самоков 2004” .

Общинската аптека „Легеартис” – с. Радуил е в ликвидация. За 2014 година е направила разходи в размер на 37 хил. лв., като основно са закупувани лекарства. Приходите за отчетния период са 27 хил. лв. и дружеството приключва със загуба от 10 хил. лв. С отрицателен знак е и балансът на „Самоковконсулт“. През 2014 година дейността на дружеството е била строителен надзор, изготвяне на доклади за съответствие на инвестиционни проекти и консултантски и проектантски услуги. Общият размер на приходите е 20 597 лв. Разходите са предимно за заплати и за обезпечаване на дейността като възлизат на 21 127 лв. Отрицателния баланс е 529 лв. Общинското дружество „Мальовица“ отчита за изминалата година завишение на поръчките спрямо предходната и завишение на постъпленията със 7 хил. лв. Тези средства са реинвестирани под форма на възнаграждения на трудоустроените лица. В предприятието работят предимно лица с увреждания, а основната му дейност е в сферата на шивашките услуги. 75 109 лв. е общия размер на разходите, а приходите за отчетния период са със 157 лв. повече от разходите. Общинско лесничейство при планувани приходи за 2014  1 650 00, изпълнението е 1 471 735 лв. Предприятието реализира икономии в разходната част, като при планувани разходи от 452 хил. лв. изпълнението е 499 739 лв. Основните разходи са за издръжка и заплати. Разликата между приходната и разходната част е в размер на 1 018 000 лв. Общинското строително предприятие е ангажирано с ремонти, залегнали в капиталната програма на общината. Общинският ВиК оператор „Чамкория“ отчита нулев баланс, като цифрите на прихода и разхода са изравнени и са в размер на 236 хил. лв. От скоро дружеството има нов управител – Иван Попов. Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“, което управлява и стопанисва спортните съоръжения, като основно перо по приход и разход е зала „Самоков“. На фона на предходните години и в резултат на големия интерес и проведените редица състезания от национален и международен характер, предприятието отчита 97 380 лв. приходи, което значително надвишава отчетените през предходните години. Разходът продължава да е по-висок – 433 412 лв, като тук трябва да се отбележи, че чрез покриване на издръжката община Самоков дава възможност на много самоковски деца да спортуват. Общинското предприятие „Маркетинг в туризма и туристическите дейности“ отчита приходи в размер на 920 841 лв. и разходи в размер на 750 084 лв. Приходите са основно от дейността на хотел „Арена“. Като част от услугите, които поддържа това предприятие е туристическият информационен център. Неразделна част от финансовия отчет е отчета за дейността на центъра. Дружество „Борико“ отчита затруднено финансово положение, което не се отразява на баланса, а по-скоро на дейността на дружеството. Набелязаните мерки за инвестиционна политика и осигуряване на приходи от наеми и ренти не са осъществени и по тази причина дружеството няма приходи от дейност. Основно приходите в размер на 202 хил. лв. са от  лихви. Разходите през година са 18 хил. лв. За 2015 година дружеството си е поставило за задача отстраняване на трудностите, които пречат за изпълнение на целите.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close