Политика

Няма да има орязване на бюджета и съкращаване на преподаватели в образованието

gerbСамоков 365

Законът за предучилищното и училищно образование на ГЕРБ беше приет на първо четене в пленарната зала със 107 гласа “за”, 32 “против” и 22 „ въздържали се”.

ЗПУО е разработен въз основа на задълбочен анализ на действащата нормативна база и на добрите практики на европейското законодателство в сферата на образованието. В работата по изготвяне му взеха участие представители на цялата педагогическа общност и законопроектът има принципната им подкрепа. Обсъждан е в продължение на период от две години, като в него са включени част от постъпилите над 3 хиляди предложения.
Проектозаконът предвижда създаването на по-ясна и работеща нормативна уредба чрез приемането на държавни образователни стандарти, гарантира прозрачност и предвидимост на мерките, които се предприемат в системата. Създават се условия за:
интегрирани политики чрез образователните програми, включващи здравни, социални и други обществено значими аспекти на образованието;Ø
децентрализация;Ø
превенция на преждевременно отпадащи ученици;Ø
намаляване на ниската функционална грамотност;Ø
подкрепа за децата, учителите и родителите.Ø
Законопроектът поставя акцент върху компетентностите, които придобиват децата в училище и обвързаността им с Националната квалификационна рамка.
Въвежда се нова образователна структура в системата на училищното образование с цел яснота и подреденост – основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас), и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас). Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата; възможност за смяна на избора; предуниверситетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години. Разделянето на средната степен на два етапа ще подобри връзката между средното и висшето образование, от една страна, както и връзката между средното образование и пазара на труда, от друга. Във втория гимназиален етап ще се осъществява и дуалното обучение в професионалните гимназии.
Въвежда се статут на училища с национално значение и статут на иновативно училище. Предлага се създаването и на нов вид училище, обединено (от I до X клас), което ще позволи на учениците от малки населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово състояние, да имат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното им място. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, като така учениците ще придобиват квалификация по част от професия, а за професии с I-a степен на професионална квалификация – и на професионална квалификация. Предвижда се политика за запазване на защитените училища.
Предучилищното образование се извежда като основополагащо с цел намаляване процента на преждевременно напускащите училище и прекъсване на порочния кръг от ниски постижения, загуба на интерес и социално изключване на децата и учениците.
Неизменна част от правото на образование е приобщаващото образование – подкрепата за личностното развитие на децата и учениците. Предвижда се и допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности – логопедите, психолозите, ресурсните учители, социалните работници ще бъдат на място – в училището и в детската градина.

Помощните училища и ресурсните центрове няма да се закриват, а ще се превърнат в модерни центрове за подкрепа за личностно развитие, в които да има повече специалисти, добра материална база, необходимата апаратура. Те ще са в постоянна връзка с масовото училище. Няма да има орязване на бюджета, нито съкращаване на преподаватели. Напротив, дори ще има нови работни места, защото ще има нужда от специалисти.

С цел създаването на условия за ефективно взаимодействие и за активни демократично функциониращи общности, към всяко училище и детска градина се създава обществен съвет. Общественият съвет ще е органът за развитие на образователната институция и за граждански контрол на управлението й.
Оценяването в училище е поставено на качествено ново равнище като инструмент за диагностика на напредъка на децата и техните потребности. Въвежда се вътрешна система за управление на качеството на образованието. Необходимостта от външна оценка на качеството предполага създаването на Национален инспекторат на образованието в България, което е заложено в законопроекта. Въвежда се задължителна квалификация и атестиране на учителите и другите педагогически специалисти като средство за подобряване на качеството на образованието.
По отношение на финансирането законопроектът:
трайно урежда моделът на финансиране, в основата на който е децентрализацията на финансирането до ниво училище;Ø
регламентира финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните детски градини и в частните училища, което ще доведе до разширяване на достъпа до образование и ще повиши конкуренцията между образователните институции.Ø
Законопроектът осигурява автономия на училищата по отношение на разработването на учебните програми за разширената и допълнителната подготовка. По този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на училищно ниво въз основа на потребностите и интересите на учениците.
С цел предотвратяване на ранното отпадане на ученици и насърчаването на ученето през целия живот се въвежда валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене на ученици.

Между първо и второ четене партиите могат да предлагат корекции по разглежданите текстове.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close