ОбществоРегионални

Никола Нитов:„За да подобряваме качеството на ВиК услугите, цената закономерно трябва да нараства”

Самоков 365

Г-н Нитов, в края на годината КЕВР утвърди по-високи цени за водата в Софийска област. От какво беше продиктувано това решение?

От 1-ви април 2019 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, на основание сключено допълнително споразумение към договора с Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособената територия  за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, започна да предоставя ВиК услуги и на територията на община Ботевград. Забавянето във времето на подписването на допълнителното споразумение (анекс) към договора с АВиК и съответно спирането от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на производството по разглеждане на бизнес плана на дружеството ни за периода 2017-2021, възпрепятства въвеждането на нови цени на ВиК услугите, с които да бъдат покрити увеличаващите се непрекъснато разходи за ел.енергия, материали, доставка на вода от „Софийска вода” АД и нарастващата минимална работна заплата. С неодобряването на бизнес плана и неосъществяването на предвидените в него инвестиции, общественият интерес е сериозно застрашен, доколкото дружеството не може да предоставя качествени ВиК услуги.

След приемането за експлоатация на ВиК съоръженията на община Ботевград преработихме бизнес план на дружеството с актуалните данни. КЕВР разгледа и одобри преработения бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – София за периода 2017-2021 г. С приемането му бяха одобрени и нови цени на ВиК услугите за територията на Софийска област, с които дружеството ни вече може да покрие разходите за поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и да осъществи предвидените в бизнес плана инвестиции.

Последната цена на водата

Действащата до 01.11.2019 г. цена на водата е въведена от 30.01.2015 г. Съгласно нея за услугата доставяне на питейна вода дружеството ни имаше одобрени три цени – за доставяне на гравитачна вода – 0.78 лв./куб.м., за доставяне на смесена /гравитачна плюс помпажна/ вода – 0.99 лв. /куб.м. / и за доставяне на помпажна вода – 1.42 лв./куб.м. Съгласно указанията на КЕВР на една обособена територия трябва да има само една действаща цена за доставка на питейна вода. С одобряване на бизнес плана на дружеството за периода 2017-2021 г. за територията на Софийска област е утвърдена единна цена за услугата доставяне вода на потребителите от 1.286 лв. /куб. м.

Смятате ли, че сега беше точния момент за предприемането на подобна стъпка?

Въвеждането на нова, по-висока цена на водата се забави във времето. Тя трябваше да бъде въведена още през 2016 г. Ако цената се беше покачвала плавно през последните пет години, дружеството ни щеше да генерира приходи, съответстващи на разходите и да изпълнява заложената инвестиционна програма за подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги. Потребителите желаят да получават качествена ВиК услуга, но със старата цена това не можеше да се случи. За да можем да подобряваме качеството на предоставяните ВиК услуги на своите потребители, цената закономерно трябва да нараства.

 

По какъв начин по-високите цени ще се отразят на ВИК дружествата и ще съумеят ли да инвестират генерираните приходи?

С по-високата цена на водата ще можем да достигнем заложените показатели в бизнес плана, както и да изпълним предвидените обекти в инвестиционната ни програма. Имайки предвид амортизираните водопреносни мрежи, някои от тях са строени преди повече от 50 години и непрекъснато увеличаващия се брой на водопроводните аварии, цялостната подмяна на водопроводните тръби в населените места, както й изграждането на канализационни мрежи и пречиствателни станции, може да се случи единствено и само с държавно и европейско финансиране.

Цената от 2,60 лв. куб.м. не е твърде висока за Самоков? Местните хора със съжаление констатират, че вода газят, а жадни ходят.

Разходът на вода за питейно – битови нужди на жител е средно по 5.00 куб.м на месец, като за град Самоков по старата действаща цена общо за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води по 1.62 лв. възлиза на 8.25 лв. на месец с ДДС. С новата цена общо за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 2.594 лв./куб.м един жител на Самоков ако изразходва по 5 куб.м на месец вода ще трябва да заплати 12.97 лв., т.е увеличението е средно 4.72 лв. на жител на месец за ползването на тази важна услуга. За съжаление дружеството ни ежемесечно трябва да заплаща на „Софийска вода“ АД, такса от около 100 000 лв. за ползване на водата от язовир Бели Искър, който се намира на територията на Община Самоков. Заплащането на тази такса също се отразява във формирането на цената на водата за цялата Софийска област.

Заплаща ли се вече водата по новите цени?

Консумираната вода от 1 ноември 2019 г. ще бъде фактурирана по новата цена на водата.

Предстои ли ново увеличение и не е ли редно при наличие на такова решение, касаещо толкова много хора, да се поиска мнението на ВиК дружествата?

В началото на всяка следваща година цената на ВиК услугите ще се идексира с процента на инфлацията за страната, а заложените в бизнес плана цени, съответно ще се коригират от КЕВР в съответствие с изпълнението на заложените показатели и на инвестиционната програма в бизнес плана. От 1 януари 2020 г. цената без ДДС за битовите потребители се предвижда да бъде съответно – за услуга доставяне вода на потребителите – 1.302 лв./куб.м; за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0.211 лв./куб.м и услугата пречистване на отпадъчните води – 0.674 лв./ куб.м.

Related Articles

One Comment

  1. Ега ти ебем макята у некадърнико долен….. Бегай от Самоков бе мама ти деба….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close