ОбществоСамоков

МБАЛ – Самоков обявява конкурс за фармацевт-магистър на болничната аптека

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКВ” ЕООД,

гр.Самоков, ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 258/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за длъжността:

 1. Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

Място на работа: „МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.“Македония” №49

Характер на работата: Съгласно ЗЛПХМ; ЗПИ; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно – квалификационна степен “Магистър фармацевт”;
 2. Трудов стаж минимум 5 години по специалността
 3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер
 4. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема:„Организация на дейността на болничната аптека. Мерки за подобряване на контрола на наличностите и разходите за срок от 3 /три/ години.”

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.
 2. Необходими документи:
 3. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 4. Професионална биография.
 5. Копия от дипломата за висше образование ;
 6. Удостоверение за трудов стаж или препис – извелечение  от  трудовата книжка.
 7. Свидетелство за съдимост
 8. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз
 9. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
  Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ – Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите ,изброени в точка V-от т.1 до т.6 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект – не надписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ – Самоков” ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close