ОбществоРегионалниСамоков

МБАЛ – Самоков обявява конкурс за началници на отделения

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков,ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 257/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Лекар, Началник отделение на Вътрешно отделение
 2. Лекар, Началник отделение на Кардиологично отделение
 3. Лекар, Началник отделение на Хирургично отделение
 4. . Лекар, Началник отделение на ОАИЛ
 5. Лекар, Началник отделение на Детско отделение
 6.  Лекар, Началник отделение на Неврологично отделение
 7.  Лекар, Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология
 8.  Лекар, Началник отделение на Акушеро – гинекологично отделение
 9. Лекар, Началник отделение на Отделение по Образна диагностика
 10.  Лекар, Началник отделение на Отделение по Клинична  патология.
 11. Лекар, Началник отделение на Отделение по хемодиализа
 12. Лекар, Началник отделение на Отделение по физикална терапия  и рехабилитация
 13.  Лекар, Началник лаборатория – Клинична лаборатория
 14. Лекар, Хирургия – Отговорник Операционен блок
 15. Лекар, Началник лаборатория – Микробиологична лаборатория

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;
 2. Продобита специалност ,съответстваща на профила на отделението.

3.Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.

4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

 1. Удостоверение от Български лекарски  съюз

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема : „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.”

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Копие от дипломата за висше медицинско образование ;
 4. Копие от диплома за съответната специалност;
 5. Удостоверение за трудов стаж или препис – извлечение от трудовата книжка.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Удостоверение от Български лекарски  съюз
 8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

  Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ – Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021г. в два запечатани плика, както следва:

– за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close