ОбществоРегионалниСамоков

МБАЛ – Самоков обявява конкурс за главна сестра и старши медицински сестри

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 259/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ – Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Главна медицинска сестра
 2. Старша медицинска сестра на Вътрешно отделение;
 3. Старша медицинска сестра на Кардиологично отделение;
 4. Старша медицинска сестра на Хирургично отделение;
 5. Старша медицинска сестра на ОАИЛ;
 6. Старша медицинска сестра на Детско отделение;
 7. Старша медицинска сестра на Неврологично отделение;
 8. Старша медицинска сестра на Отделение по ортопедия и травматология;
 9. Старша акушерка на Акушеро – гинекологично отделение;
 10. Старша медицинска сестра на Консултативно – диагностичен блок;
 11. Старши рентгенов лаборант на Отделение по образна диагностика;
 12. Старши рехабилитатор на Отделение по физикална терапия и рехабилитация
 13. Старша медицинска сестра на Отделение по хемодиализа;
 14. Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория;
 15. Старши медицински лаборант на Микробиологична лаборатория;
 16. Старши медицински лаборант на Отделение по Клинична патология.
 17. Старша медицинска сестра Операционен блок

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър или Бакалавър по специалността „Управление на здравни грижи”
  2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.
  3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи. /притежанието на такъв документ от кандидата се счита за предимство/
  4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер
 2. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.1. за Главна медицинска сестра: „Управление на здравните грижи в болницата за срок от 3 /три/ години”.

1.2. от т. 2 до т. 17: „Мястото и ролята на старшата медицинска сестра / старши медицински лаборант / старши рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничното отделение / лаборатория, физиотерапия и рехабилитация/ за срок от 3 /три/ години.

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Копие от дипломата за висше образование
 4. Копия на допълнителни квалификации /ако кандидата притежава такива/.

5.Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

 1. Свидетелство за съдимост.
 2. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
 3. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

  Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секратар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021 г. в два запечатани плика,както следва:

– за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

 

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close