Общество

Лиляна Минкова: „Приемът в първи клас в СОУ„Отец Паисий”  – адекватен отговор на влизащия в сила от 01.08.2016 г. нов закон за предучилищното и училищното образование”

Самоков 365
12669896_507990539372463_1286065353_oПо повод на нашумелия в последно време въпрос с обявяване прием за първокласници в СОУ „Отец Паисий”, потърсихме за коментар относно новата образователна политика на СОУ „Отец Паисий” – гр. Самоков директора на учебното заведение – Лиляна Минкова.
В следствие на нашия разговор, се оказа, че такава обществено значима тема, част от реалните обществени отношения в града ни, изисква коректно отразявате на фактите и необходимост от нормативно аргументирани становища, когато се внушават над самоковската общественост  твърдения във вреда или в полза  на едни или други равнопоставени общински училища.

Стана ясно, че обявения прием за първи клас в СОУ „Отец Паисий” за 2016/2017 г.  ще бъде само в една паралелка,  с изучаване на Информационни технологии и Английски език, както и на хореография в часовете за разширена и/или допълнителна подготовка, а не както бе първоначално – в две. До такова решение от страна на директора се е стигнало по предложение на член от комисията по образование, младежки дейности и спорт към Общински съвет гр. Самоков и подкрепено, като приемливо от самия гл. експерт по образование, младежки дейности и спорт към Общината.

 

Излъчи се мнение, че приемът в СОУ „Отец Паисий” би нарушил баланса в работата на училищата в града. Как ще коментирате това?
Обявеният прием в  СОУ „Отец Паисий” – град Самоков  за I-ви клас е отзвук на тенденцията в България в средните общообразователни училища да се обучават ученици в начален етап. И в нашето училище, както в останалите в  Софийска област, предприехме тази естествена стъпка. През предстоящата учебна година първокласниците ще се обучават при условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование. В чл. 28 oт него е определено правото на институцииите в системата на образованието да „осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове”. Безспорна е нуждата на една от най-големите общини, наред с професионалните гимназии, профилираната гимназия и спортното училище, да има средно училище от съвременен тип. Обществено известно бе в педагогическата общност , че от две години в стратегията за развитие на училището е залегнало обучение и в начален етап.

Ето защо приемът в първи клас в СОУ „Отец Паисий” – град Самоков е израз на съвременната образователна политика в центъра, на която са потребностите и интересите на учениците в община Самоков. Балансът в работата на учебните заведения в Община Самоков не са прости аритметични сметки по отношение на финансирането им, а представлява комплекс от целенасочени усилия за получаване на качествена образователна услуга. Новият закон за образованието “чука на вратата”, част от разпоредбите му вече са в сила, а останалата част влизат в сила на от 01.08.2016 г. Образователната система се променя с бързи темпове, а училищата и Общините се налага да следват този ход. Образованието на бъдещите първокласници в нашето средно училище с прилагане на иновативни методики на обучение би балансирало общия брой на учениците в училищата на Самоков, където се реализира начален етап.

 

 

Формирането на нови паралелки в първи клас ще се отрази ли на формирането на паралелките в пети клас?

 

Логично е да се предположи, че ако в едно училище се формира паралелка в повече, то в друго би се формирала една по–малко. Но никое училище не е „абонирано” за своите бъдещи или настоящи ученици. Известно е, че в V клас приемът се осъществява наново и в голяма степен независимо от броя на паралелките в начален етап на образование в града. Голяма част от учениците след IV клас се прегрупират между отделните училища. Ето защо формирането на паралелки в I-ви клас в СОУ „Отец Паисий” не би повлияло на формиране на маломерни такива в пети.

 
  

Слушаме и за предварителни договорки. Приемът в първи  клас бил ли е договорен предварително през месец ноември, миналата година?


Приемът в I-ви клас в нашата Община никога не е бил и принципно не е обект  на предварителни „договорки”, а зависи единствено от правото на родителя, застъпено в чл. 12 от новия закон „по негов избор” и „съобразно своите предпочитания” да упражни правото на образование на детето си. Не случайно в чл. 142 на новия закон приемът в ”първия от класовете на началния етап” е наречен „училищен план-прием”. Според разпоредби на МОН броят на паралелките в училищата, като и броят на учениците в тях се определят в началото на учебната година от директорите на училищата. Разпоредбите на МОН са с първостепенна важност за спазване, както от училищата, така и от Общините и не би следвало още в началото на предходната учебна година да се ограничават възможностите за прием в едно или друго равноправни общински училища.

 

Не е далеч от обществеността и твърдението, че обявеният прием в първи клас не е съгласуван с Вашите колеги, както и, че Общината не е била информирана предварително, така ли е?
Искам да подчертая, че приемът в първи клас в СОУ„Отец Паисий” е съгласуван и е разрешен, като правомерен от Регионалния инспекторат по образованието за София – регион. Съгласуване с колеги директори относно училищните приеми е нормативно неоправдан и не се практикува, тъй като всеки колега зачита автономността в това отношение на другите. Експертът по образование, младежки дейности и спорт в Общината е информиран устно на 15.01.2016 г., а кметът е информиран писмено и аргументирано с мой доклад на 19.01.2016 г.

Към този момент се спазва определеният от Общината срок за прием на документи на кандидат-първокласници, който продължава до 15.02.2016 г. За да организираме приема за 2016-2017 учебна година, както и навреме да плануваме и да приложим новите учебни програми за първи и пети клас се налагат действия по приема още от м. февруари.
Училището заявява готовност, така както винаги се е съобразявало с разпоредбите на Община Самоков, така и да изпълнява разпоредбите на бъдещата общинска стратегия за образованието, тогава когато тя стане факт, както и да участва според решенията на Общински съвет гр. Самоков в евентуална предстояща оптимизация на училищната мрежа.

 

 

Има ли некоректност в написаното по отношение на определянето на паралелките?

С оглед на това, че сега съществуващата нормативна уредба няма да важи към 15.09.2016 г., а организацията на предучилищното и училищното образование ще осъществява по нови стандарти, понятия като свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка няма да съществуват. СОУ„Отец Паисий” твърди, че ще осъществява т. нар. ”разширена”  и ”допълнителна” подготовка в начален етап, каквато разпореждат чл. 74 и чл. 82 от Закона за предучилищното и училищното образование. Важно е да се отбележи, че наред с другите компетентности, новия закон предвижда да се развиват в училище „ключови компетентности”, като: „умения за общуване на чужди езици” и „дигитална компетентност”, каквито СОУ „Отец Паисий” предвижда да развива в новите първокласници. Обучението по математика и по останалите общообразователни учебни предмети в първи клас ще бъде с активно прилагане на дигитални технологии: интерактивна дъска и информационни продукти, утвърдени от МОН, като „Envision” и др.

 

 

В разрез с общото развитие на системата ли е интересът на СОУ „Отец Паисий”, както се твърди?
Далеч от истината е твърдението, че интересът на СОУ „Отец Паисий” е в разрез с общото положително развитие в системата – напротив, образователните технологии, използвани в училището го правят средно училище от съвременен тип, адекватно на новите образователни потребности на съвременния ученик. Обучението по български книжовен език и литература в училището става чрез съвместни дискусионни сесии с доценти  и други хабилитирани лица от ЮЗУ. На 22.02.2016 г. предстои втората от деветте, планувани в съвместното ни сътрудничесто с университета, дискусионни сесии по теми от учебно – изпитните програми за ДЗИ. Изучаването на английски език е по съвременна образователна технология на Фондация “Заедно в час”, а затвърждаването му с реална социална среда става на множество състезания, като многоезчиното, състезание по творческо писане на английски език и по спелуване, състезания за престижни стипендии за специализация в САЩ, както и чрез редовно участие в традиционната годишна конференция “Качествено образование за всяко дете в България – ключови държавни политики и училищни практики”. Още преди края на февруари 2016 г. е поредното активно участие с практикуване на английски език в конференция по теми за развитие на ключови компетенции у учениците. Знанията и уменията си за информационните технологии и програмирането нашите ученици натрупват в добре оборудваните пет компютърни кабинета, в два от които функционират тридесет и три съвременни компютърни станции. За придобитите умения учениците ще получават сертификати от Microsoft. Училището осъществява ползотворни контакти с български и международни образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор. Поредна среща, организирана от партньорите ни от “Заедно в час”,  с представители на европейския парламент предстои на 09. 02. 2016 г. Освен да дискутира актуални теми от европейското гражданско образование и функционирането на европарламента, С. Малинов ще дари на училищната библиотека български и европейски  книги по съвременни актуални теми.
Интересът на родителите на кандидат – първокласниците, както към разширената подготовка по ИТ, така и към тази по АЕ, е разбираем и обоснован. Родителите осъзнават, че вместо в частните школи, с които са пълни учениците от начален етап, така желаното обучение по английски език може да бъде реализирано безплатно – в училище. Считам че специалистите по английски език, музика и изобразително изкуство, за които се предвижда да преподават в първи клас и доказаният професионализъм на класният ръководител на бъдещата първокласна паралелка – Антоанета Величкова, ще доведе до създаването на един пилотен клас с отлично качество на образователната подготовка. Екипът на нашето средно училище е убеден в успешния старт на начален етап в него. И как иначе с такъв екип учители -„Обичам България”, това е мотивацията на един от новите учители по Английски език в СОУ „Отец Паисий” от програма Заедно в час – Йорданка Георгиева, „намирам мястото си в това да застана пред класа и с децата да направим нещо важно”, споделя тя.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close