Местен бизнес

Кирил Поповянски: „Има един краен срок пред Местната инициативна група в Самоков и това е 2020 г.”

Анелия Балабанова

Много отдавна се говори за създаване на създаване на Местна инициативна група /МИГ/ в Самоков и през годините бяха направени постъпки, които се оказаха без резултат. Подобна инициатива би създала предпоставки за разнообразяване на икономиката, активизиране на местната общност, подпомагане опазването на природните ресурси и развитие на конкурентноспособността на региона. Не на последно място – подобряване на качеството на живот. Активната част е местната общност, която трябва да даде идеите и излезе с проектни предложения. Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Това е успешен инструмент на Европейския съюз за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологични и икономически предизвикателства, пред които сме изправени.

Едва от миналата година в Самоков има МИГ, след като беше извървян доста дълъг път.„Една посока – много възможности” беше мотото, под което протече първата среща за създаването й. Представители на бизнеса, НПО, земеделски стопани се събраха в залата на Общинския съвет, за да изслушат най-важните насоки за създаване на МИГ и установяване на партньорство за кандидатстване с проекти по ПРСР през периода 2014-2020 г. Година след официалното създаване реално нищо конкретно не е направено. Защо се получи така? Отговор търсим от Кирил Поповянски, който беше част от екипа около създаването на Местната инициативна група. В момента единственият представител на организацията е Вл. Георгиев като председател на Управителният съвет. Предстои да бъдат избрани изпълнителен директор, експерт,  технически сътрудник и предложени на Управителния съвет, който да ги утвърди. Миналата седмица стартираха и подготвителните дейности около създаването на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/. Да очакваме ли по-скоростно развитие на нещата, защото ясно е – време за губене няма. Крайният срок  – 2020 г. наближава. Подробностите от Кирил Поповянски.

 

Г- н Поповянски,  една година вече измина от официалното учредяване на Местната инициативна група в Самоков, каква е равносметката? Като човек, който е навътре в нещата със сигурност имате такава…Какво успяхте да постигнете за това време и за какво не ви стигна то?

За тази една година се учреди Местна инициативна група, изпълни се проект за безвъзмездна помощ на стойност близо 60 000 лева към Програмата за развитие на селските райони. В резултат на което към настоящия момент имаме готова стратегия за развитие на местна инициативна група, която очаква финансиране. За съжаление заради политическата нестабилност, която се получи в страната – смяната на правителството, временно правителство, ново правителство, десет месеца чакаме да се издаде покана за кандидатстване и ние със стратегията, която подготвихме да знаем конкретно в Самоков Местната инициативна група ще получи ли финансиране. Чакане институциите да утвърдят правила, по които да работим. Трябваше да се отвори програмен прозорец, по който да кандидатстваме. Това вече е факт – от 1 юли до 30 август 2017 г. е времето, в което ние ще подадем нашето заявление за кандидатстване със Стратегията. До края на годината се надяваме да има яснота кои местни инициативни групи ще получат финансиране.

 

В личен план какво Ви мотивира да се включите в създаването на Местната инициативна група и да прегърнете тази идея? За такава всъщност се говори от доста време, още преди 10 години може би, но едва сега „видя бял свят”…

В личен план най-големият мотив, който надделя е това, че бих могъл с моя труд и знания да помогна за Самоков. В много голяма степен тази работа покрива дейността на Бизнесцентъра в миналото, създаден по проект Jobs. Той за мен беше и първото голямо предизвикателство. Работата, която ми е донесла най-много положителни емоции в професионален план до момента. Открих много допирни точки и просто исках да продължа по някакъв начин тази дейност. Да се случи нещо в Самоков в помощ и подкрепа на малкия бизнес. В крайна сметка хората с малки и микропредприятия, семейни фирми и ферми да получат увереност и продължат пътя си напред. Факт е, че има едно голямо чакане – институциите, от които зависим бавно реагират, за да е точно и ясно по какви процедури и какви правила ще работим. Предният програмен период се е случило така, че Местните инициативни групи кандидатстват по едни правила, изпълняват ги по втори и ги отчитат по трети. Искрено се надявам този път да не е така.

 

Оптимист ли сте, че нещата все пак ще се случат до края на годината и кои са конкретните измерения, които очаквате по отношение на бизнеса? В каква насока ще си проличи съдействието и подкрепата на Местната инициативна група?

Идеята около създаването на Местната инициативна група не е само да подпомага бизнеса. Да, той е най-близо до всички нас и най-често му обръщаме внимание, но бюджетът, който се стремим да привлечем чрез Местната инициативна група за територията на нашата община е разделен по равно и той е и за трите сфери – бизнес, публични проекти и социални проекти. По отношение на бизнеса ще си проличи по това колко готовност имат фирмите, защото времето, в което ние провеждахме нашата информационна кампания бизнесът имаше една готовност. Една година по-късно в резултат на всичките тези промени и смяна на правилата някои фирми вече са си организирали нещата по друг начин. Други чакат, но ще остане един много кратък период за реакция и наистина подготвените фирми ще могат да се включат. Независимо кога ще стартираме, поради различните забавяния на процедурата, имаме една крайна дата и тя е 2020 г.

 

Общината е водеща, къде виждате нейната роля?

Общината и Общинският съвет бяха водещи в партньорството, което се учреди, за да се създаде Местна инициативна група. Защото видяха и оцениха възможността да бъдат привлечени допълнителни средства за финансиране на дейности, проекти и бизнес идеи с единствен приоритет- развитие на територията само на нашата община. Общината заедно със „Самел 90” и Агенцията за регионално развитие на Рила създаде партньорство, за да се спази процедурата. Тя беше водеща в проект „Помощ за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група”. Този проект приключи, отчете се и резултатът от него е създадена Местна инициативна група Самоков с 67 членове в Общото събрание, с над 70% представителност на територията на заинтересованите страни, с изготвена Стратегия за многофондово финансиране. Оттук насетне Местната инициативна група е самостоятелно юридическо лице, което ще продължи напред. Не казвам, че Общината няма да има роля. Напротив, тя ще ни помага, както е правила и досега, но нейната роля вече не е водеща.

Беше създадена и Местна рибарска група. Какво наложи това нейно създаване и къде й е мястото?

Местна инициативна рибарска група още не е създадена. Миналата седмица беше подписан договор за финансиране на „Помощ за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна рибарска група”, която ще стартира от следващия месец с краен срок октомври. Пак подобно на МИГ трябва да минат стъпките по информираност на общността, изготвяне на анализ, изготвяне на Стратегия, създаване на юридическо лице с нестопанска цел – Местна инициативна рибарска група, която е насочена към рибарския сектор и аквакултурите. Става въпрос за производство и преработка на риба и аквакултури, но функционирането й  не е ограничено само до тях. Да, те имат приоритет, но могат да се развиват и други дейности. Стратегията за Местната инициативна рибарска група ще бъде еднофондова за средства от Програмата за развитие на селските райони  – не е необходимо да се кандидатства по няколко фонда едновременно, както за МИГ. Идеята е, ако можем да привлечем допълнително капитал на територията на общината.

 

С две думи предстои да бъде изминат същият път, извървян до момента. Защо обаче към рибарството се ориентирахте при положение, че това е нетрадиционен за района отрасъл?

Първата моя реакция също беше такава – че рибопроизводството в Самоков не е силно застъпено, но като направихме малко по-задълбочен анализ се оказа, че в сектора до момента има над 40 човека заети. Минимумът за създаване на една такава организация е заети в сектора еквивалентът на 25 работни места на пълно работно време. На територията на нашата община е първата в страната кохоферма, която стартира миналата година. В нея се отглежда риба по нов метод. Оказа се, че в общината работи и третото по големина в България предприятие за преработка на риба и аквакултури. Това е фирма „Океан”, чиято производствена база се намира в с. Белчин. На територията на Самоков има четири рибарника, както и заявен интерес от фирма-инвеститор за създаване на рибно стопанство с прилежащата инфраструктура за отглеждане на зарибителен материал с посетителски център. През последната година дружество инвестира в проект за изграждане на ново предприятие за производство на пъстървови риби в интензивна рециркулационна система и има разрешение за строителство. Близостта включително и на язовир „Искър” дава възможност да се обърне внимание на този сектор. Документално язовир „Искър” се води  на територията на Софийска община, но 50-те години в него се е извършвал промишлен риболов.

Двете групи по някакъв начин ще си партнират ли на по-следващ етап?

По-скоро ще се допълват.

Туризмът е приоритетен отрасъл за района, къде виждате неговото място в създаването на тези Местни инициативни групи?

Туризмът в частта „Селски туризъм” и конкретно къщи за гости е сред най-често задаваните към мен въпроси във връзка с това дали е допустима за кандидатстване област и на какъв етап трябва да е къщата, за да стане това. Моята информация е, че този сектор ще бъде изключително рестриктивно разглеждан заради множеството злоупотреби в предния програмен период, в който шепи  хора са се възползвали от доверието, което ни гласува Европа и не са използвали парите по предназначение. Заради това сега условията ще бъдат по-тежки, контролът ще бъде завишен и хората, които са се насочили в тази посока трябва да знаят, че ще бъде малко по-трудно. Ние сме заложили в нашата стратегия, тъй като Самоков е район с развит туризъм, да финансираме и къщи за гости, но при ограничение в субсидиите. Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР.

Друга голяма група са земеделските производители. Те ще намерят ли по някакъв начин място в тази Местна инициативна група?

Земеделските производители също са идентифицирани като една от целевите групи със своите проблеми и потребности. Интересът е насочен най-вече към земеделска техника, за изграждане на складове за картофи, преработка в различна степен и подготовката им за пазара. Имаме запитвания за ягодоплодни и малини. Да, земеделските производители също са предвидени и включени в Стратегията на Местната инициативна група.

Какви Ви бяха наблюденията по време на подготовката на Стратегията и обсъжданията –  хората разбират ли същността и функционирането на Местната инициативна група?

Когато им се обясни добре и правилно, хората разбират. Те също живеят в България, следят новините и знаят, че не всичко зависи от нас, колкото и добри да са ни намеренията. Смятам, че се отнасят с необходимото разбиране и уважение, както и ние към тях. Стремим се да обясняваме. Също така да си поставяме реалистични цели да си поставяме и да сведем на достъпен език информацията, която имаме от нашата комуникация с министерствата ката, че да бъдем разбрани правилно. Още от самото начало нас ни предупреждаваха във връзка със забавянето от две години в предишния програмен период. За съжаление и този програмен период се повтори същото. Не зависи от нас – нито от Община Самоков, нито от Местната инициативна група като юридическо лице. Просто в момента забавянето около старта на тази група зависи изцяло от Министерството на земеделието, храните и горите и Програмата за развитие на селските райони, които трябваше да пуснат правила и насоки, по които да кандидатстваме.

Ще търсите ли съдействие от институции, други общини и МИГ-ове, които образно казано са по-напред с материала от Вас?

Когато на дневен ред е въпрос, който е важен или ни притеснява, търсим подкрепа, сътрудничество и информация по всички възможни начини. Ние ходим на срещи с други МИГ-ове. На общото събрание гласувахме Местната инициативна група да стане член на Националната ЛИДЕР мрежа, която обединява в себе си 40 Местни инициативни групи. Именно с тази цел – да върви информацията, да обменяме опит, да си помагаме, да върви информацията в аванс, да може да сме подготвени и да, когато има някакъв труден въпрос или нещо ни притеснява се съветваме с консултанти, с колеги от други МИГ-ове, с хора от дирекцията ЛИДЕР. Въобще търсим всякакви начини да решаваме поставените задачи.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close