Седмицата

Казаните за ракия подлежат на задължителна регистрация

meden_kazan_rakiaСамоков 365

В сезона на домашната ракия ви предлагаме полезна информация, предоставена от пресцентъра на Агенция „Митници”. От предоставените официални данни във връзка с наше запитване става ясно, че на територията на страната към 15.10.2014 г. има 2068   активни регистрации на СМОД /специализирани малки обекти за дестилиране/ от общо 2800 регистрирани  по смисъла на чл.4,т.8 от ЗАДС /Закона за акцизите и данъчните складове/.

Според Закона за акцизите и данъчните складове специализираните малки обекти за дестилиране са с вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол /ракия/ от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, за тяхното лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол /ракия/ годишно на семейство.

За да не сте в нарушение, имайте предвид, че специализираните малки обекти за дестилиране или разговорно наречените „казани” подлежат на задължителна регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове. Собственици или наематели на такива обекти могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон , Закона за кооперациите или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.

Тези лица подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността и прилагат комплект документи сред които: техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем; оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията; списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

Въз основа на искането и приложените документи началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Агенция „Митници” чрез нейните териториални структури извършва планови и проверки по сигнали, относно спазването на ЗАДС. Такива проверки се извършват и на обектите за дестилация на етилов алкохол /ракия/.

Най-честите нарушения при този вид обекти са изваряване на алкохол в нерегистриран обект, както и неправилно отчитане и съответно необлагане с акциз на алкохол, изварен в регистрирани обекти.   При контрола на нелегални съоръжения е важно те да бъдат проверени в момент на работа, тъй като само по себе си притежанието на подобни нерегистрирани инсталации не е нарушение. Ето защо обичайно при подобни проверки задържаното количество вече дестилиран алкохол е малко.

Предвидената от закона санкция за първо нарушение е в размер от 1000 до 3000 лева за физически лица и имуществена санкция от 2 000 до 6000 лева за юридически лица. При повторно нарушение глобата за физически лица е от 2000 лева до 6000 лева, а имуществената санкция за юридически лица е в размер от 4000 лв. до 12 000 лева. Освен глобата нарушителят дължи и акциз върху незаконно произведения алкохол. Съоръженията се отнемат в полза на държавата. Стоката може да бъде върната след заплащане на дължимия акциз. Законът дава възможност за споразумение. До 30 дни от връчването на акта за установеното административно нарушение лицето, което подлежи на наказание, може да се споразумее с наказващия орган за прекратяване на наказателното производство, като заплати доброволно санкцията, която не може да е по-малка от минималната предвидена, т.е. 1000 лева за първо деяние. При повторно нарушение санкцията при споразумение не може да е по-малка от 60 процента от предвидената максимална санкция, т.е. като говорим за физически лица това е глоба от минимум 3600 лева. Освен това лицето може да си върне отнетите съоръжения, като заплати минимум 40 на сто от пазарната им цена. Възприета практиката в подобни случаи е да се заплаща 50 процента от стойността на отнетите съоръжения.

Единствено алкохолът, който е хванат в момента на производството, може да бъде върнат на нарушителя след заплащане на акциза. В случаите, когато става дума за държане на алкохол без документи за произход и платен акциз, количеството се отнема в полза на държавата, а санкцията  е двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лева, като при повторно нарушение е не по-малко от 2000 лева.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close