ОбществоРегионални

Изготвен е проект за санитарно-охранителна зона около водохващането на р. Черни Искър

Самоков 365

От 8 юни до 8 юли 2020 заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около речното водохващане на р. Черни Искър  в Рила планина. Същото е предназначено за водоснабдяване на селата Маджаре, Говедарци и Мала Църква, а така също и за подаване на вода в Рилския водопровод за нуждите на питейно-битовото снабдяване на София. Процедурата е във връзка с писмо, изпратено от инж. Петър Димитров  – директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”.

Разработката е на разположение всеки работен ден от 10 до 12 часа в сградата на Община Самоков /стая 409/ съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Водовземането е регламентирано с издадено от МОСВ разрешително. Писмени възражения се приемат в деловодството на общинска администрация до 22-ри юни 2020. В 7-дневен срок от изтичане на обявлението, постъпилите писмени становища и възражения трябва да бъдат изпратени в БДДР-Плевен.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close