ОбществоРегионални

Екипът на ОИЦ- София организира информационна среща в Самоков

Самоков 365

На 25.10.2018 (четвъртък) от 11:00 ч. в хотел „Арена“ екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  Събитието е част от  есенната информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини на Софийска област под надслов „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес“.

В рамките на информационната среща ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще разяснят какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на подаване на проектни предложения през системата ИСУН 2020. Ще бъде представено и какво предстои да се отвори за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Поканени за участие са представители на бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, общински служители, широката общественост.

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 67 227 768 лева. Целта ѝ е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, като дейността на фирмите-кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори. В момента, до 10.12.2018 г., тече крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от втората група. Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена за кандидатстване до 07.12.2018 г. Тя е насочена към насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Кандидатите по 6.4.1 имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности: инвестиции, насочени към развитие на занаяти; инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности; инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е 68 млн. евро. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е до 50%, като стойността ѝ за отделно проектно предложение не може да надвишава 391 160 лв.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close